f
 


Tlbb 2023 chuyen sinh vip giao dien cuc dep - Thien Long 2023 Chuyen Sinh Vip 2.9 OB 21/1/2023

Thien Long 2023 Chuyen Sinh Vip 2.9 - Alpha Test: 21/1/2023 - Open Beta: 21/1/2023 - Exp 2000 Drop 80 - Tlbb 2023 chuyen sinh vip giao dien cuc dep - TLBB - Thiên Long Bát Bộ mới ra tháng 1 2023

Trang chủ: http://thienlong2023.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tlbb2023

【𝐓𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐋𝐎𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐓 𝐁𝐎̣̂ 2023 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇  𝟐.𝟗 】

𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐌𝐎̛̉ 𝐌𝐀́𝐘 𝐂𝐇𝐔̉ S1

𝐏𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐁𝐀̉𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐀̂̉𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 Đ𝐎̂̀ 𝐇𝐎𝐀̣ 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐃𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐂𝐔̛̣𝐂 Đ𝐄̣𝐏

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚n 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐭𝐚 :  THứ 7: 14h 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 : 21/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑

Tai Game https://drive.google.com/u/0/uc?id=1qZ7_6Hct8XKD8xHquJMyHk0bVJfO9n_T&export=download

𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̉ : http://thienlong2023.com/

𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 : https://www.facebook.com/tlbb2023

𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐙𝐚𝐥𝐨 𝐓𝐫𝐚𝐨 Đ𝐨̂̉𝐢 : Đang Cập nhật

️Chuyển Sinh Thoải Mái - Chốt TOP Xong Sẽ Giới Hạn Cho Server Sau OPEN Gộp Về Đông Đảo - Cho Anh Em Chơi Game Bền Vững Nhất.

𝗥𝗮 𝐌𝐀̆́𝐓 𝐒𝐈𝐄̂𝐔_𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐓𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐋𝐎𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐓 𝐁𝐎̣̂ 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝟐.𝟗 – 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝟏𝟎𝟎% - 𝐏𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐁𝐀̉𝐍 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐃𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐀̂̉𝐍 𝟐𝟎𝟏𝟎 – Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐓𝐀́𝐈 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐕𝐀̀ 𝐏𝐇𝐀́𝐓 𝐓𝐑𝐈𝐄̂̉𝐍 𝐓𝐇𝐈́𝐂𝐇 𝐇𝐎̛̣𝐏 𝟐𝟎𝟐𝟑 !

𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐆𝐢𝐟𝐭 𝐂𝐨𝐝𝐞 Ở NPC Tân thủ

𝐆𝐢𝐥𝐫𝐂𝐨𝐝𝐞

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐢𝐧𝐡 đ𝐚𝐧 𝐱𝟓

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐕𝐞̂̀ 𝐌𝐚́𝐲 𝐂𝐡𝐮̉

Giới Hạn 2 Tỷ HP - Nội Ngoại 1 Tỷ - Khí 650m

𝐓𝐚̣𝐨 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 :5𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬

𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐇𝐚̣𝐧 𝟏𝐏𝐂/5 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭

𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐏𝐡𝐢́ 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐚̣𝐢 𝐂𝐡𝐨̂̃

𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐏𝐡𝐢́ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 – 𝐓𝐡𝐮́ 𝐂𝐮̛𝐨̛̃𝐢

𝐇𝐨̂̃ 𝐓𝐫𝐨̛̣ 𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐑𝐮́𝐭 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐏𝐡𝐢́ ( 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐆𝐚𝐦𝐞 )

𝐁𝐚̉𝐧𝐠 𝐗𝐞̂́𝐩 𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡 – 𝐓𝐚̀𝐢 𝐏𝐡𝐮́ Xem ở Web!

𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐏𝐡𝐢́ 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 9 𝐅𝐫𝐞𝐞

𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐏𝐡𝐢́ 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 – KNB

𝐇𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐢́ 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐔̛𝐧𝐠 𝐌𝐨̛́𝐢 𝐋𝐚̣ ,𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 , 𝐓𝐡𝐮́ 𝐂𝐮̛𝐨̛̃𝐢 𝐕𝐚̀ 𝐓𝐫𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐮́ 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 Đ𝐞̣𝐩 𝐋𝐮𝐨̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐂𝐚̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐌𝐨̛́𝐢 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐮̛̀ 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠𝐘𝐨𝐮 !

Đ𝐚̣̆𝐜 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐒𝐡𝐨𝐩 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝟗𝟗% - 𝟏% 𝐂𝐨̀𝐧 𝐋𝐚̣𝐢 𝐁𝐚́𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐢̣ ( 𝐃𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀ 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 )

𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐬𝐞́𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐆𝐚𝐦𝐞 đ𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐬𝐚̆𝐧 𝐨̛̉ 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐨𝐬𝐬

𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐔̛́𝐧𝐠 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐨̂𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐋𝐚̀𝐦 𝐋𝐚̣𝐢 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐚́𝐧𝐠 , 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝟏𝟎𝟎%

𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐢́ > 𝐂𝐚̀𝐲 Đ𝐮𝐚 𝐓𝐨́𝐩 𝐋𝐚̀ 𝐏𝐤

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎̂̃ 𝐓𝐑𝐎̛̣-𝐁𝐎̣̂ 𝐏𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐐𝐔𝐀̉𝐍 𝐓𝐑𝐈̣ 𝐕𝐈𝐄̂𝐍

𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 - 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝟐𝟒/7

𝐌𝐚́𝐲 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐦𝐞̃ 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐯𝐮𝐢 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢

𝐇𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐭𝐢 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐃𝐝𝐨𝐬 – 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐝𝐝𝐢𝐬 𝐥𝐚𝐠 𝐠𝐚𝐦𝐞 – 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐠𝐚𝐦𝐞 !

𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐛𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐛𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 , 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 , 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉ , 𝐡𝐨𝐚̀ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 !

𝐒𝐔̛̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 Đ𝐔𝐀 𝐓𝐎́𝐏 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 - 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆

𝐁𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢́𝐧𝐡 đ𝐮𝐚 𝐭𝐨́𝐩 – 14h – 21/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 19𝐡𝟎𝟎 – 𝟏8/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑!

𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠:

Sự Kiện Đua TOP Chuyển Sinh Từ OPEN Đến 14h 25/01 Chốt TOP

---TOP 1 : 2.000.000 DMP +1pet Mốn phái Tư chất 120k

---TOP 2 : 1.500.000 DMP+1pet Mốn phái Tư chất 100k

---TOP 3 : 1.000.000 DMP+1pet Mốn phái Tư chất 80k

---TOP 4 - 10 : 500.000 DMP

Sự Kiện Đua TOP TP Từ OPEN Đến 14h 26/01 Chốt TOP

---TOP 1 : 2.500.000 knb+3 Mon Tinh Tu + 1 TK SSVIP +1pet Mốn phái Tư chất 150k

---TOP 2 : 2.000.000 DMP+2 Mon Tinh Tu + 1 TK SSVIP +1pet Mốn phái Tư chất 120k

---TOP 3 : 1.000.000 DMP+1 Mon Tinh Tu + 1 TK SSVIP +1pet Mốn phái Tư chất 100k

---TOP 4 - 10 : 500.000 DMP+1 Mon Tinh Tu + 1 TK SSVIP

𝐆𝐈𝐎̛́𝐈 𝐓𝐇𝐈𝐄̣̂𝐔 𝟏 𝐒𝐎̂́ 𝐂𝐇𝐈 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐕𝐄̂̀ 𝐌𝐀́𝐏 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐍,𝐁𝐎𝐒𝐒 -

𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠,𝐇𝐚̣𝐧 𝐇𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐋𝐢̃𝐧𝐡,𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐊𝐡𝐚̆́𝐜 𝐌𝐚̃ 𝐂𝐚𝐧,𝐂𝐚𝐨 𝐗𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐌𝐞̂ 𝐂𝐮𝐧𝐠,𝐇𝐨𝐚̉ 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐒𝐨̛𝐧,𝐯𝐯….!

𝐌𝐚́𝐩 𝐁𝐨𝐬𝐬 : Vao Game Tham Khao Tai NPC Trong Game,

𝐑𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐨𝐧𝐠 Bat Bo 2023 - 𝐜𝐨́ 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̛́ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐧𝐚̀𝐨 𝐦𝐚̀ 𝐦𝐨𝐝 𝐡𝐚𝐲 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̂𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐚𝐦𝐞,𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐝𝐚̣𝐧 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐅𝐚𝐧𝐠𝐚𝐩𝐞 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐳𝐚𝐥𝐨 𝐜𝐨́ 𝐛𝐨̣̂ 𝐛𝐚̣̂𝐧 𝐛𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 - 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐛𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐠𝐚𝐦𝐞 - 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐛𝐨̉ 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐧𝐡𝐨́𝐦 - đ𝐞̂̉ 𝐭𝐚̣𝐨 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢 !


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Thien Long 2023 Chuyen Sinh Vip theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/tlbb2023