f
 


Game vpoint không bán point - Thiên Long Bá Đạo Cs Vpoint 3.0 OB 30/7/2022

Thiên Long Bá Đạo Cs Vpoint 3.0 - Alpha Test: 30/7/2022 - Open Beta: 30/7/2022 - Exp 80000 Drop 100 - Game vpoint không bán point - TLBB - Thiên Long Bát Bộ mới ra tháng 7 2022

Trang chủ: http://tl-badao.top

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tlbbbadao

𝗥𝗮 𝗠𝗮̆́𝘁 Sv Cs 3.0 Bá Đạo 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗟𝗼𝗻𝗴 Bá Đạo - 𝗧𝗟𝗕𝗕 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗦𝗶𝗻𝗵 𝗡𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗣𝗞 𝗣𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗕𝗮̉𝗻 𝟯.𝟬 𝗠𝗼̛́𝗶 𝗡𝗵𝗮̂́𝘁
( 𝘏𝘖𝘛 𝘊𝘶̛̣𝘤 𝘏𝘰𝘵 ) 𝘛𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘓𝘰𝘯𝘨 𝘉𝘢́ Đ𝘢̣𝘰 𝘛𝘢́𝘪 𝘚𝘪𝘯𝘩 𝘝𝘱𝘰𝘪𝘯𝘵 3.0 𝘗𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘉𝘢̉𝘯 𝘠𝘘 𝘟𝘰𝘢́𝘺 𝘓𝘶̛̃𝘢 𝘊𝘴 𝘛𝘢̣𝘪 𝘊𝘩𝘰̂̉ , 𝘊𝘰́ 𝘔𝘢𝘱 𝘚𝘢̆𝘯 𝘊𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘚𝘪𝘯𝘩 𝘗𝘩𝘶̀ 𝘷𝘢̀ 𝘛𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘒𝘩𝘪́ 𝘯𝘦𝘸 𝘔𝘰̛̀𝘪 𝘈𝘌 𝘛𝘩𝘢𝘮 𝘎𝘪𝘢
𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗚𝗶𝗮𝗻 𝗢𝗽𝗲𝗻 Đ𝘂𝗮 𝗧𝗼𝗽 : 𝟯𝟬/𝟬𝟳 𝟭𝟵𝗵𝟯𝟬 Đ𝘂𝗮 𝗧𝗼𝗽 𝗩𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗮𝗻𝗵

Trang chủ : http://tl-badao.top
Tải game :http://tl-badao.top/DOWNLOAD-GAME-23.html
Fanpage : https://facebook.com/tlbbbadao
Đăng ký : http://tl-badao.top/Pay/Register

𝐋𝐢𝐤𝐞 + 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞 𝐓𝐚𝐠 𝟓 𝐁𝐚̣𝐧 𝐁𝐞̀ + 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐂𝐌𝐓 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐆𝐢𝐟𝐭𝐂𝐨𝐝𝐞 𝟏𝟎 𝐂𝐒𝐏 + 𝐓𝐞̂𝐧 𝐌𝐚̀𝐮 𝐅𝐫𝐞𝐞
𝗦𝘃 𝗞𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗠𝗮̃𝗶 𝟭𝟮𝟬% 𝗚𝗶𝗮́ 𝗧𝗿𝗶̣ 𝗧𝗵𝗲̉ 𝗡𝗮̣𝗽 𝗔𝗧𝗠 𝗠𝗼𝗺𝗼 𝟭𝟬𝟬𝗸 = 𝟮𝟰𝟬𝗸 Đ𝗧
[𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 Đ𝐮𝐚 𝐓𝐨́𝐩 Chuyển Sinh TLBB Đạo ]
Đ𝐮𝐚 𝐓𝐎𝐏 𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝐥𝐮́𝐜 - 𝟏9h3𝟎 - 30/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐 đ𝐞̂́𝐧 19𝐡30 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 02/𝟎8/𝟐𝟎𝟐𝟐
Phần thưởng : TOP 1 : 2.500.000 Vpoint 3 Món Tuyệt Thế +15
Phần thưởng : TOP 2 : 1.500.000 Vpoint 2 Món Tuyệt Thế +15
Phần thưởng : TOP 3 : 1.000.000 Vpoint 1 Món Tuyệt Thế +15
TOP 4 - 10 - 500k Vpoint
----------------------------------------------------------------------
[𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 Đ𝐮𝐚 𝐓𝐨́𝐩 Tài Phú TLBB Đạo ]
Đ𝐮𝐚 𝐓𝐎𝐏 𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝐥𝐮́𝐜 - 𝟏9h3𝟎 - 30/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐 đ𝐞̂́𝐧 19𝐡30 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 02/𝟎8/𝟐𝟎𝟐𝟐
Phần thưởng : TOP 1 : 1 Món Tuyệt Thế +20 1 Buff Dame + 1.500.000 Vpoint + Pet TOP 1m TC Loại Hình VIP
Phần thưởng : TOP 2 : 2 Món Tuyệt Thế +17 + 1.000.000 Vpoint + Pet TOP 1m TC Loại Hình VIP
Phần thưởng : TOP 3 : 1 Món Tuyệt Thế +17 + 500.000 Vpoint + Pet TOP 1m TC Loại Hình VIP
TOP 4 - 10 - 500k Vpoint
-------------------------------------------------------------------------
𝘛𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘛𝘪𝘯 𝘔𝘢́𝘺 𝘊𝘩𝘶̉ 𝘛𝘓 𝘤𝘴 𝘉𝘢́ Đ𝘢̣𝘰
𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘒𝘕𝘉 - 𝘝𝘢̀𝘯𝘨
𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘛𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘒𝘩𝘪́ 102
𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘗𝘦𝘵 𝘉𝘰𝘴𝘴 300𝘬 𝘛𝘶̛ 𝘊𝘩𝘢̂́𝘵
𝘍𝘳𝘦𝘦 500𝘬 𝘝𝘱𝘰𝘪𝘯𝘵 𝘒𝘩𝘪 𝘛𝘩𝘢𝘮 𝘎𝘪𝘢
𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘚𝘦𝘵 𝘊𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘛𝘩𝘢̂̀𝘯
𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘚𝘦𝘵 100
𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘕𝘨𝘰̣𝘤 𝘊𝘢̂́𝘱 9 𝘚𝘩𝘰𝘱
Hỗ trợ menber 24/24
+ Chống ddoss, Chống diss lagg game !
+ Hỗ Trợ 24/24 Online Supports
𝘛𝘪́𝘯 𝘕𝘢̆𝘯𝘨 𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘎𝘢𝘮𝘦
𝘛𝘪́𝘯 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘤𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘳𝘶́𝘵 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 đ𝘰̂̉𝘪 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘱𝘰𝘪𝘯𝘵 𝘴𝘢𝘯𝘨 Đ𝘛
𝘏𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘬𝘩𝘪́ 𝘤𝘶̛̣𝘤 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘶̛́𝘯𝘨 𝘮𝘰̛́𝘪
𝘛𝘪́𝘯 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘹𝘦̂́𝘱 𝘩𝘢̣𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘨𝘢𝘮𝘦
𝘛𝘪́𝘯 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘚𝘬𝘪𝘭𝘭 𝘉𝘰𝘴𝘴 𝘠𝘘 𝘟𝘰𝘢́𝘺 𝘓𝘶̛̃𝘢 𝘉𝘢́ Đ𝘢̣𝘰
𝘛𝘪́𝘯 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘎𝘪𝘢𝘰 𝘥𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘭𝘢̣ đ𝘦̣𝘱 𝘮𝘢̆́𝘵
Thời Trang Tọa Kỵ New Mới Nhất
Pet New Mới Nhất
----------------------------------------------------------------------
MAP Trian VIP
𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 - 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐒𝐚 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐡 - 𝐃𝐢𝐞̂𝐦 𝐇𝐨̂̀
DROP GAME
𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐇𝐨̂̀ 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐂𝐚̂́𝐩 +𝟏𝟎 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐂𝐚̂́𝐩 𝟏𝟏
𝐇𝐚̣̂𝐮 𝐇𝐨𝐚 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐒𝐞𝐭 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐂𝐚̂́𝐩 +𝟎
Đ𝐢̉𝐧𝐡 Đ𝐚̀𝐢 - 𝐒𝐞𝐭 𝐓𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐮̉
𝐓𝐡𝐮́𝐜 𝐇𝐚̀ 𝐂𝐨̂̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐒𝐞𝐭 𝟏𝟐𝟎 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐋𝐨𝐧𝐠
𝐏𝐡𝐮̣𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐂𝐨̂̉ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 - 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮̀
𝐘𝐞̂́𝐧 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐂𝐨̂̉ 𝐌𝐨̣̂ - 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐨̣𝐚 𝐊𝐲̣
𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐊𝐢𝐞̂́𝐩 𝐋𝐚̂𝐮 𝐒𝐞𝐭 𝐒𝐂 +𝟓 + Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠
𝐂𝐨̂𝐧 𝐋𝐨̂𝐧 𝐒𝐨̛𝐧 - 𝐒𝐞𝐭 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐂𝐚̂́𝐩 +𝟎 + 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝟏𝟏
𝐀 𝐓𝐮 𝐋𝐚 𝐓𝐡𝐚́𝐩 - 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝟏𝟏 - 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐢́ 𝟏𝟎𝟓 - Đ𝐓 + 𝐒𝐂 +𝟎
𝐏𝐡𝐮̣𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐋𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐨̣̂ -> Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 + 𝐒𝐞𝐭 𝐒𝐂 +𝟐𝟎 + 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐊𝐞́𝐩
Rất mong được sự ủng hộ của quý bằng hữu

 

Report Sửa

Share:

FacebookTwitterRedditPinterestTumblrWhatsAppEmail


❗️Ghi chú bởi gamemoira.org: nếu bài giới thiệu game mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của Thiên Long Bá Đạo Cs Vpoint theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/tlbbbadao