f
 


Trang Bị Hoàng Kim An Bang phiên bản CTC - VLTK (JX1)

HỆ THỐNG TRANG BỊ HOÀNG KIM AN BANG TRONG VLTK CTC

 

Sử dụng bộ 04 trang bị cùng loại & cấp sẽ kích hoạt tất cả thuộc tính của toàn bộ trang bị Hoàng Kim An Bang đang sử dụng, ngoài ra nhân sĩ có thể thăng cấp để nâng cao chỉ số trang bị. Ngay sau đây là thông số chi tiết của bộ trang bị Hoàng Kim An Bang ở các cấp độ:

  • Sử dụng bộ 04 trang bị cùng loại & cấp sẽ kích hoạt tất cả thuộc tính của toàn bộ trang bị.
  • Tùy đẳng cấp của trang bị (1 - 5) sẽ có giới hạn chỉ số thấp nhất và cao nhất khác nhau.
  • Các dòng thuộc tính là mặc định theo từng loại trang bị.
  • Nhân vật không phân biệt môn phái, thỏa đẳng cấp đều có thể sử dụng.
  • Thông số chi tiết của các thuộc tính tại từng cấp độ:


♦ Hoàng Kim An Bang Hạng Liên trong VLTK CTC

Hoàng Kim An Bang Hạng Liên trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Kháng tất cả Kháng lôi Nội lực Thời gian trúng độc Sinh lực
1 16 - 20 11 - 15 161 - 200 2 - 10 161 - 200
2 17 - 21 16 - 20 161 - 200 12 - 20 161 - 200
3 18 - 22 21 - 25 161 - 200 22 - 30 161 - 200
4 19 - 23 26 - 30 161 - 200 32 - 40 161 - 200
5 20 - 24 31 - 35 161 - 200 42 - 50 161 - 200


♦ Hoàng Kim An Bang Ngọc Bội  trong VLTK CTC

Hoàng Kim An Bang Ngọc Bội  trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Nội lực Kháng độc Kháng tất cả Kháng đòn chí mạng Sinh lực
1 161 - 200 26 - 30 3 - 7 1 - 5 161 - 200
2 161 - 200 31 - 35 4 - 8 6 - 10 161 - 200
3 161 - 200 36 - 40 5 - 9 11 - 15 161 - 200
4 161 - 200 41 - 45 6 - 10 16 - 20 161 - 200
5 161 - 200 46 - 50 7 - 11 21 - 25 161 - 200


♦ Hoàng Kim An Bang Nhẫn (Thủy)  trong VLTK CTC

Hoàng Kim An Bang Nhẫn (Thủy)  trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Nội lực Kháng băng Sinh lực Thời gian choáng Phục hồi nội lực
1 161 - 200 26 - 30 161 - 200 2 - 10 1 - 5
2 161 - 200 31 - 35 161 - 200 12 - 20 6 - 10
3 161 - 200 36 - 40 161 - 200 22 - 30 11 - 15
4 161 - 200 41 - 45 161 - 200 32 - 40 16 - 20
5 161 - 200 46 - 50 161 - 200 42 - 50 21 - 25


♦ Hoàng Kim An Bang Nhẫn (Hỏa)  trong VLTK CTC

Hoàng Kim An Bang Nhẫn (Hỏa)  trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Nội lực Kháng hỏa Sinh lực Thời gian chậm Phục hồi sinh lực
1 161 - 200 26 - 30 161 - 200 2 - 10 1 - 5
2 161 - 200 31 - 35 161 - 200 12 - 20 6 - 10
3 161 - 200 36 - 40 161 - 200 22 - 30 11 - 15
4 161 - 200 41 - 45 161 - 200 32 - 40 16 - 20
5 161 - 200 46 - 50 161 - 200 42 - 50 21 - 25


Xem tiếp: Trang Bị Hoàng Kim Binh Khí phiên bản CTC - VLTK (JX1)