f
 


Trang Bị Hoàng Kim Binh Khí phiên bản CTC - VLTK (JX1)

HỆ THỐNG TRANG BỊ HOÀNG KIM BINH KHÍ TRONG VLTK CTC

 

Không yêu cầu môn phái sử dụng, Hoàng Kim Binh Khí sẽ nhận được ngẫu nhiên loại khi tiến hành nâng cấp bằng trang bị Hoàng Kim Môn Phái bất kỳ. Mỗi loại binh khí sẽ có những điểm ưu việt khác nhau sẽ hỗ trợ quý nhân sĩ trên bước đường bôn tẩu giang hồ. Ngay sau đây là thông số chi tiết của các loại Hoàng Kim Binh Khí ở các cấp độ:

  • Tùy đẳng cấp của binh khí (1 - 5) sẽ có giới hạn chỉ số thấp nhất và cao nhất khác nhau.
  • Các dòng thuộc tính là mặc định theo từng loại binh khí (vũ khí).
  • Nhân vật không phân biệt môn phái, thỏa đẳng cấp đều có thể sử dụng.
  • Thông số chi tiết của các thuộc tính tại từng cấp độ:


♦ Hoàng Kim Ỷ Thiên Kiếm trong VLTK CTC

Hoàng Kim Ỷ Thiên Kiếm trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Tốc độ đánh
Nội Công
T.G độc phát Nội công Tỷ lệ choáng Hỏa sát tối đa T.G trì hoãn
1 4 - 8 1 - 5 41 - 80 1 - 5 2 - 10 2 - 10
2 6 - 10 6 - 10 51 - 90 6 - 10 12 - 20 12 - 20
3 8 - 12 11 - 15 61 - 100 11 - 15 22 - 30 22 - 30
4 10 - 14 16 - 20 71 - 110 16 - 20 32 - 40 32 - 40
5 12 - 16 21 - 25 81 - 120 21 - 25 42 - 50 42 - 50


♦ Hoàng Kim Đồ Long Đao trong VLTK CTC

Hoàng Kim Đồ Long Đao trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Tốc độ đánh Nội Công T.G gây độc Nội công T.G gây choáng Hỏa sát tối đa T.G trì hoãn
1 4 - 8 2 - 10 41 - 80 2 - 10 2 - 10 2 - 10
2 6 - 10 12 - 20 51 - 90 12 - 20 12 - 20 12 - 20
3 8 - 12 22 - 30 61 - 100 22 - 30 22 - 30 22 - 30
4 10 - 14 32 - 40 71 - 110 32 - 40 32 - 40 32 - 40
5 12 -16 42 - 50 81 - 120 42 - 50 42 - 50 42 - 50


♦ Hoàng Kim Huyền Thiết Kiếm trong VLTK CTC

Hoàng Kim Huyền Thiết Kiếm trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Tốc độ đánh Ngoại Công Sát thương điểm Sát thương % Băng sát ngoại công Hút nội lực Tấn công chí mạng
1 10 - 30 26 - 30 61 - 100 21 - 60 2 - 6 1 - 5
2 15 - 31 31 - 35 61 - 100 31 - 70 3 - 7 6 - 10
3 20 - 32 36 - 40 61 - 100 41 - 80 4 - 8 11 - 15
4 25 - 33 41 - 45 61 - 100 51 - 90 5 - 9 16 - 20
5 30 - 34 46 - 50 61 - 100 61 - 100 6 - 10 21 - 25


♦ Hoàng Kim Lãnh Nguyệt Bảo Đao trong VLTK CTC

Hoàng Kim Lãnh Nguyệt Bảo Đao trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Tốc độ đánh Ngoại Công Sát thương điểm Sát thương % Băng sát ngoại công Hút nội lực Tấn công chí mạng
1 10 - 30 26 - 30 61 - 100 21 - 60 2 - 6 1 - 5
2 15 - 31 31 - 35 61 - 100 31 - 70 3 - 7 6 - 10
3 20 - 32 36 - 40 61 - 100 41 - 80 4 - 8 11 - 15
4 25 - 33 41 - 45 61 - 100 51 - 90 5 - 9 16 - 20
5 30 - 34 46 - 50 61 - 100 61 - 100 6 - 10 21 - 25


♦ Hoàng Kim Phụng Thiên Họa Kích trong VLTK CTC

Hoàng Kim Phụng Thiên Họa Kích trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Tốc độ đánh Ngoại Công Sát thương điểm Sát thương % Băng sát ngoại công Hút Sinh Lực Tấn công chí mạng
1 10 - 30 26 - 30 61 - 100 21 - 60 2 - 6 1 - 5
2 15 - 31 31 - 35 61 - 100 31 - 70 3 - 7 6 - 10
3 20 - 32 36 - 40 61 - 100 41 - 80 4 - 8 11 - 15
4 25 - 33 41 - 45 61 - 100 51 - 90 5 - 9 16 - 20
5 30 - 34 46 - 50 61 - 100 61 - 100 6 - 10 21 - 25


♦ Hoàng Kim Lục Ngọc Trượng trong VLTK CTC

Hoàng Kim Lục Ngọc Trượng trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Tốc độ đánh Ngoại Công Sát thương điểm Sát thương % Băng sát ngoại công Hút nội lực Tấn công chí mạng
1 10 - 30 26 - 30 61 - 100 21 - 60 2 - 6 1 - 5
2 15 - 31 31 - 35 61 - 100 31 - 70 3 - 7 6 - 10
3 20 - 32 36 - 40 61 - 100 41 - 80 4 - 8 11 - 15
4 25 - 33 41 - 45 61 - 100 51 - 90 5 - 9 16 - 20
5 30 - 34 46 - 50 61 - 100 61 - 100 6 - 10 21 - 25


♦ Hoàng Kim Phá Thiên Chùy trong VLTK CTC

Hoàng Kim Phá Thiên Chùy trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Tốc độ đánh Ngoại Công Sát thương điểm Sát thương % Băng sát ngoại công Hút nội lực Tấn công chí mạng
1 1 - 2 26 - 30 61 - 100 21 - 60 2 - 6 1 - 5
2 1 - 2 31 - 35 61 - 100 31 - 70 3 - 7 6 - 10
3 1 - 2 36 - 40 61 - 100 41 - 80 4 - 8 11 - 15
4 1 - 2 41 - 45 61 - 100 51 - 90 5 - 9 16 - 20
5 1 - 2 46 - 50 61 - 100 61 - 100 6 - 10 21 - 25


♦ Hoàng Kim Băng Phách Ngân Châm trong VLTK CTC

Hoàng Kim Băng Phách Ngân Châm trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Tốc độ đánh Ngoại Công Sát thương điểm Sát thương % Băng sát ngoại công Hút nội lực Tấn công chí mạng
1 10 - 30 26 - 30 61 - 100 21 - 60 2 - 6 1 - 5
2 15 - 31 31 - 35 61 - 100 31 - 70 3 - 7 6 - 10
3 20 - 32 36 - 40 61 - 100 41 - 80 4 - 8 11 - 15
4 25 - 33 41 - 45 61 - 100 51 - 90 5 - 9 16 - 20
5 30 - 34 46 - 50 61 - 100 61 - 100 6 - 10 21 - 25


♦ Hoàng Kim Toái Nguyệt Đao trong VLTK CTC

Hoàng Kim Toái Nguyệt Đao trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Tốc độ đánh Ngoại Công Sát thương điểm Sát thương % Băng sát ngoại công Hút nội lực Tấn công chí mạng
1 10 - 30 26 - 30 61 - 100 21 - 60 2 - 6 1 - 5
2 15 - 31 31 - 35 61 - 100 31 - 70 3 - 7 6 - 10
3 20 - 32 36 - 40 61 - 100 41 - 80 4 - 8 11 - 15
4 25 - 33 41 - 45 61 - 100 51 - 90 5 - 9 16 - 20
5 30 - 34 46 - 50 61 - 100 61 - 100 6 - 10 21 - 25


♦ Hoàng Kim Khổng Tước Linh trong VLTK CTC

Hoàng Kim Khổng Tước Linh trong VLTK CTC
Hình minh họa

Cấp Tốc độ đánh Ngoại Công Sát thương điểm Sát thương % Băng sát ngoại công Hút nội lực Tấn công chí mạng
1 10 - 30 26 - 30 61 - 100 21 - 60 2 - 6 1 - 5
2 15 - 31 31 - 35 61 - 100 31 - 70 3 - 7 6 - 10
3 20 - 32 36 - 40 61 - 100 41 - 80 4 - 8 11 - 15
4 25 - 33 41 - 45 61 - 100 51 - 90 5 - 9 16 - 20
5 30 - 34 46 - 50 61 - 100 61 - 100 6 - 10 21 - 25


Xem tiếp: Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái phiên bản CTC - VLTK (JX1)