f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng trong SRO

Nhiệm vụ lăng mộ Tần Thủy Hoàng trong SRO

 

Quest tầng 1

Cấp độ 81

Mẫu Giáp Nặng 1
NPC: Trương Phu Nhân - Buôn Giáp
Quái vật liên quan: Bát Cực Long Võ Sĩ
Cách làm: Thu thập 80 chiếc áo giáp võ sĩ bát cực.
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1070000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 90000
 

Cấp độ 81

Lính đánh thuê 1
NPC: Tôn Huyền đại tướng quân
Quái vật liên quan: Tỷ Thạch Linh Khí
Cách làm: Bắn 300 bia đá linh khí (Tỷ Thạch Linh Khí).
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 800000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 70000
 

Cấp độ 82

Mẫu giáp nặng 2
Nhiệm vụ cần làm: Mẫu giáp nặng 1
NPC: Trương Phu Nhân - Buôn Giáp
Quái vật liên quan: Thái Cực Long Võ Sĩ
Cách làm: Thu thập 100 chiếc áo giáp võ sĩ thái cực.
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1850000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold : 150000
 

Cấp độ 83

Mẫu giáp nặng 3
Nhiệm vụ cần làm: Mẫu giáp nặng 2
NPC: Trương Phu Nhân - Buôn Giáp
Quái vật liên quan: Hoàng Cung Long Võ Sĩ
Cách làm: Thu thập 125 chiếc áo giáp võ sĩ hoàng cung.
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1400000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 120000
 

Lính đánh thuê 2
Nhiệm vụ cần làm: Lính đánh thuê 1
NPC: Tôn Huyền đại tướng quân
Quái vật liên quan: Tỷ Thạch Đĩnh Hòa
Cách làm: Bắn 400 con bia đá thanh lọc (Tỷ Thạch Đĩnh Hòa).
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1130000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 95000
 

Cấp độ 84

Lính đánh thuê 3
Nhiệm vụ cần làm: Lính đánh thuê 2
NPC: Tôn Huyền đại tướng quân
Quái vật liên quan: Tỷ Thạch Quỷ Huyết
Cách làm: Bắn 500 con bia đá hồi máu (Tỷ Thạch Quỷ Huyết).
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1500000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 120000
 

Tìm Kiếm Bạn
NPC: Chu Linh - Ca nữ
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Nói chuyện với nhà thám hiểm Phổ Lạc La (cạnh tiệm đồ buôn).
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 10500, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Lần theo dấu vết
Nhiệm vụ cần làm: Tìm kiếm bạn
NPC: Phổ Lạc La, nhà thám hiểm
Quái vật liên quan: Phi Thiên Hoạt Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 50 cung tên của hoạt thổ phi thiên binh.
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1500000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0

Cấp độ 85

Tin tức
Nhiệm vụ cần làm: Lần theo dấu vết
NPC: Phổ Lạc La, nhà thám hiểm
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Chuyển tin tức đến Chu Linh - Ca nữ.
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 10800, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Trả thù cho bạn
Nhiệm vụ cần làm: Tin tức
NPC: Chu Linh - Ca nữ
Quái vật liên quan: Phá Thiên hoạt thổ bình
Cách làm: Bắn 500 con hoạt thổ phá thiên binh.
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1570000, điểm Kỹ Năng: 50000 và Gold: 240000

Mối bận tâm của Hoa Trọng Sinh 1
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Hoa Trọng Sinh - Trưởng thương hội
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Đến nói chuyện với Miêu Tố Linh - Thấy Mo (Miêu Tố Linh ở am thầy mo thành Trường An).
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 21000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Mối bận tâm của Hoa Trọng Sinh 2
Nhiệm vụ cần làm: Mối bận tâm của Hoa Trọng Sinh 1
NPC: Hoa Trọng Sinh - Trưởng thương hội
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Vào tầng thứ nhất trong Tần Lăng để bắt tên trộm của hội Thương nhân (Bạn không thể sử dụng được dịch chuyển ngược hoặc cổng dịch chuyển trong suốt quá trình làm nhiệm vụ).
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 250000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0 và được 1 cái Búa sửa chữa của Hoa Trọng Sinh


Quest tầng 2

Cấp độ 86

Thuốc mê 1

Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Thầy mo Tố Linh
Quái vật liên quan: Huyền Vũ Ám Đĩnh Quỷ
Cách làm: Thu thập 100 “Hắc Tán”
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1235000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 98000
 

Cấp độ 86

Yên Ngựa
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Lính canh Lý Lang ( Cửa Đông)
Quái vật liên quan: 
Diệt Thiên Hoạt Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 30 chiếc cung tên của Diệt Thiên Hoạt Thổ Bình
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.900.000, điểm Kỹ Năng: 30.000 và Gold: 150.000
 

Cấp độ 87

Thuốc mê 2
Nhiệm vụ cần làm: Thuốc mê 1
NPC: Thầy mo Tố Linh
Quái vật liên quan: Lý Thạch Đĩnh Quỷ
Cách làm: Thu thập 125 bột thủy nga
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.600.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 124.000
 

Cấp độ 88

Thuốc mê 3
Nhiệm vụ cần làm: Thuốc mê 2
NPC: Thầy mo Tố Linh
Quái vật liên quan: Hoa Cương Ám Đĩnh Quỷ
Cách làm: Thu thập 150 gói Bạch Mê Tán
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.000.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0, 10 cuộn giấy giải dị trạng
 

Cây Thương 1
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Thợ rèn Thiết Huyền
Quái vật liên quan: Hộ Úy Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 60 chiếc thương của Hộ Úy Thổ Bình
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.010.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 80.000
 

Cấp độ 89

Cây Thương 2

Nhiệm vụ cần làm: Cây Thương 1
NPC: Thợ rèn Thiết Huyền
Quái vật liên quan: Thuỷ Hộ Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 40 chiếc thương của Thuỷ Hộ Thổ Bình
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.350.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 100.000
 

Cấp độ 90

Cây Thương 3
Nhiệm vụ cần làm: Cây Thương 2
NPC: Thợ rèn Thiết Huyền
Quái vật liên quan: Tinh Nhuệ Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 25 chiếc thương của Tinh Nhuệ Thổ Bình
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.830.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 130.000
 

Bí kíp võ công 1
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Quách Uy - Trưởng Tiêu Cục Trường An và Ha La Hô - Trưởng Tiêu Cục Đôn Hoàng
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Chuyển viên đá của Quách Uy cho Ha La Hô
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 310.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Bí kíp võ công 2
Nhiệm vụ cần làm: Bí kíp võ công 1
NPC: Quách Uy - Trưởng Tiêu Cục Trường An 
Quái vật liên quan: Tinh Nhuệ Thổ Bình
Cách làm: Thu thập 1 phiến đá trắng , 1 phiến đá đen , 1 phiến đá xanh, 1 phiến đá đỏ
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.400.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 102.000
 

Bí kíp võ công 3
Nhiệm vụ cần làm: Bí kíp võ công 2
NPC: Quách Uy - Trưởng Tiêu Cục Trường An 
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Chuyển viên đá mất chữ cho Thầy Mo Tố Linh
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 28.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Bí kíp võ công 4
Nhiệm vụ cần làm: Bí kíp võ công 3
NPC: Thầy mo Tố Linh
Quái vật liên quan: Huyền Lang Tướng Quân, Phi Quỳnh Tướng Quân, Lưu Hào Tướng Quân, Hộ Phi Tướng Quân
Cách làm: Thu thập phiến đá nguyên vẹn
Lưu ý: + Vào nhóm chia điểm / chia đồ
+ Chỉ những thành viên đang làm / đã làm nhiệm vụ này mới được dịch chuyển
+ Chỉ trưởng nhóm mới sử dụng được Đầu giả của Huyền Lang
+ Ngay cả khi bạn đã chết, sau khi giết chết Huyền Lang Tướng Quân, Phi Quỳnh Tướng Quân, Lưu Hào Tướng Quân, Hộ Phi Tướng Quân nhiệm vụ vẫn được hoàn tất.
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.600.000, điểm Kỹ Năng: 24.000 và Gold: 0

Bí kíp võ công 5
Nhiệm vụ cần làm: Bí kíp võ công 4
NPC: Thầy mo Tố Linh
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Phân phát đá tinh khiết cho Quách Uy - Trưởng Tiêu Cục Trường An
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 28.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0 Và một cuộn chuyển đổi giới tính giáp cao cấp

 

Quest tầng 3

Cấp độ 90

Liệu pháp cuối cùng 1
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Thầy Thuốc - Dương Ích Chi
Quái vật liên quan: Phi Trùng
Cách làm: Thu thập 100 chiếc chân của Phi Trùng
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.400.000, điểm Kỹ Năng: 10.000 và Gold: 102.000 
 

Cấp độ 91

Liệu pháp cuối cùng 2
Nhiệm vụ cần làm: Liệu pháp cuối cùng 1 
NPC: Thầy Thuốc - Dương Ích Chi
Quái vật liên quan: Giảo Trùng
Cách làm: Thu thập 125 chiếc cánh của Giảo Trùng
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.800.000, điểm Kỹ Năng: 12.500 và Gold: 130.000 
 

Cấp độ 91

Yêu cầu của Ishak 1
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Y Sa Khắc - Thương gia Ba Tư
Quái vật liên quan: Minh Xà
Cách làm: Thu thập 25 chiếc vẩy của Minh Xà
Số lần lặp lại NV: 7 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.800.000, điểm Kỹ Năng: 12.500 và Gold: 130.000
 

Cấp độ 92

Liệu pháp cuối cùng 3
Nhiệm vụ cần làm: Liệu pháp cuối cùng 2 
NPC: Thầy Thuốc - Dương Ích Chi
Quái vật liên quan: Xà Trùng
Cách làm: Thu thập 150 chiếc vỏ của Xà Trùng
Số lần lặp lại NV: 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.200.000, điểm Kỹ Năng: 60.000 và Gold: 170.000
 

Cấp độ 93

Yêu cầu của Ishak 2
Nhiệm vụ cần làm: Yêu cầu của Ishak 1
NPC: Y Sa Khắc - Thương gia Ba Tư
Quái vật liên quan: Khắc Xà
Cách làm: Thu thập 20 chiếc vẩy cứng của Khắc Xà
Số lần lặp lại NV: 7 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.000.000, điểm Kỹ Năng: 40.000 và Gold: 130.000
 

Cấp độ 94

Lương tâm người con trai
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Thôi Bình - Lính canh Hoàng Cung
Quái vật liên quan: Hàn Linh Xà Thú
Cách làm: Thu thập 75 Tinh túy Hàn Băng
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.200.000, điểm Kỹ Năng: 35.000 và Gold: 190.000
 

Cấp độ 94

Vật liệu vàng bạc 1
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Trân Trân - Tiệm tạp hóa
Quái vật liên quan: Độc Vũ Xà Lân
Cách làm: Thu thập 50 nọc độc của Độc Vũ Xà Lân
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.000.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 66.000
 

Cấp độ 94

Vật liệu vàng bạc 2
Nhiệm vụ cần làm: Vật liệu vàng bạc 1
NPC: Trân Trân - Tiệm tạp hóa
Quái vật liên quan: Độc Vũ Xà Lân
Cách làm: Tinh chế độc của Độc Vũ Xà Lân 
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 0, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 94

Vật liệu vàng bạc 3
Nhiệm vụ cần làm: Vật liệu vàng bạc 2
NPC: Trân Trân - Tiệm tạp hóa
Quái vật liên quan: Độc Vũ Xà Lân
Cách làm: Thu thập 10 phi linh (nhận “cuốc chim” của Trân Trân và đi đến khu vực của Độc Vũ Xà Lân, đến hang động lớn có cột lớn ở giữa hang, trên cột có rất nhiều ngọc lớn, đứng sát vào cột và sử dụng cuốc chim để thu thập ngọc).
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 400.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 95

Ước muốn của Xà Lân
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Trân Trân - Chủ tiệm tạp hóa
Quái vật liên quan: Xà Lân Khí, Thiền Xà Lân, Xà Lân Luật, Lão Xà Lân
Cách làm: Thu thập vỏ bầu khô đựng máu

Lưu ý: 
+ Phải vào nhóm chia điểm / chia đồ
+ Chỉ những thành viên đang hoặc đã làm nhiệm vụ này mới dịch chuyển được.
+ Chỉ trưởng nhóm mới sử dụng được Đá Nổ
+ Ngay cả khi bạn đã chết, nếu 4 Xà Lân Khí, Thiền Xà Lân, Xà Lân Luật, Lão Xà Lân chết, nhiệm vụ vẫn hoàn thành. 
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.000.000, điểm Kỹ Năng: 50.000 và Gold: 0 và được Cuộn giấy hồi sinh của JinJin


Cấp độ 95 

Tôn kính người trên
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Trưởng lão Hoàng Lão Đầu (trưởng thôn giàu có)
Quái vật liên quan: Hỏa Xà
Cách làm: Thu thập 60 chiếc vảy của Hỏa Xà
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.600.000, điểm Kỹ Năng: 20.000 và Gold: 107.000

 

Quest tầng 4

Cấp độ 96

Phong Linh Xà Thú
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Hòa thượng Định Tuệ - chùa Từ Ân
Quái vật liên quan: Phong Linh Xà Thú
Cách làm: Thu thập 100 vảy của Phong Linh Xà Thú 
Số lần lặp lại NV: 7 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.070.000, điểm Kỹ Năng: 25.000 và Gold: 140.000
 

Cấp độ 97

Hiềm khích của Lục Châu
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Lục Chu - Kỹ nữ
Quái vật liên quan: Mỹ Hoa Xà Nhân
Cách làm: Săn 300 con Mỹ Hoa Xà Nhân
Số lần lặp lại NV: 5 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 1.300.000, điểm Kỹ Năng: 15.000 và Gold: 82.000
 

Cấp độ 98

Yêu cầu giúp đỡ của Tôn Huyền
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Tướng quân Tôn Huyền
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Nói chuyện với Kushyan ( Gần tượng phật cổng Đông)
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 16.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 96

Thu thập xúc tu
Nhiệm vụ cần làm: Yêu cầu giúp đỡ của Tôn Huyền 
NPC: Tướng quân Tôn Huyền
Quái vật liên quan: Xà Lân Hộ Thú hoặc Xà Lân Liệm Thú
Cách làm: Thu thập 100 xúc tu nhọn
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.200.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 98

Dàn trận chống Xà Lân
Nhiệm vụ cần làm: Thu thập xúc tu
NPC: Tướng quân Tôn Huyền
Quái vật liên quan: Xà Lân Hộ Thú , Xà Lân Liệm Thú , Xà Lân Thiên Thú
Cách làm: Săn 100 Xà Lân Hộ Thú; 200 Xà Lân Liệm Thú; 300 Xà Lân Thiên Thú
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.530.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 98

Loại trừ hiểm nguy
Nhiệm vụ cần làm: Dàn trận chống Xà Lân
NPC: Tướng quân Tôn Huyền
Quái vật liên quan: Chuyên Húc Huyền Vũ; Chu Tước Liệm Tế; Thái Hạo Thanh Long;Tiểu Hạo Bạch Hổ
Cách làm: săn Chuyên Húc Huyền Vũ; Chu Tước Liệm Tế; Thái Hạo Thanh Long; Tiểu Hạo Bạch Hổ.
Lưu ý: 
+ Phải vào nhóm chia điểm / chia đồ
+ Chỉ những thành viên đang hoặc đã làm nhiệm vụ này mới dịch chuyển được.
+ Chỉ trưởng nhóm mới nói chuyện được với Tướng Quân Tôn Huyền để dịch chuyển.
+ Ngay cả khi bạn đã chết, nếu đánh bại: Chuyên Húc Huyền Vũ; Chu Tước Liệm Tế; Thái Hạo Thanh Long; Tiểu Hạo Bạch Hổ thì nhiệm vụ vẫn hoàn thành.
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.200.000, điểm Kỹ Năng: 80.000 và Gold: 0 và 5 Luyện kim dược vũ khí
 

Cấp độ 98

Yêu cầu của Tiểu Thất
Nhiệm vụ cần làm: 
NPC: Tiểu Thất - Ăn mày
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Phân phát lọ hồ lô tiểu thất cho thầy thuốc Dương Ích Chí
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 16.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 98

Liều thuốc độc

Nhiệm vụ cần làm: Yêu cầu của Tiểu Thất
NPC: Dương Ích Chi - Chủ tiệm thuốc
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Nói chuyện với Nguyệt Ảnh
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 16.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 98

Máu tụ
Nhiệm vụ cần làm: Liều thuốc độc
NPC: Hộp Nguyệt Ảnh( X = 6612; Y = 1070)
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Phân phát bình đựng máu cho Dương Ích chí
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 16.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 98

Bắt giữ Xà Lân
Nhiệm vụ cần làm: Máu tụ
NPC: Dương Ích Chi – chủ tiệm thuốc
Quái vật liên quan: Xà Lân Liệm Thú
Cách làm: Bắt giữ Xà Lân Liệm Thú
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 930.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 98

Liệu pháp thiếu hụt
Nhiệm vụ cần làm: Bắt giữ Xà Lân
NPC: Dương Ích Chi - chủ tiệm thuốc
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Chuyển thuốc hồi phục tức thì cho Tiểu Thất - ăn mày
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 16.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 98

Nơi có thể tìm thấy Bạch Xà 1
Nhiệm vụ cần làm: Liệu pháp thiếu hụt
NPC: Tiểu Thất - ăn mày
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Nói chuyện với các kỹ nữ: Tiểu Ngọc, A Trân, Chu Linh, Lục Châu, Liễu Mi, Hương Ngọc
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 16.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 98

Nơi có thể tìm thấy Bạch Xà 2
Nhiệm vụ cần làm: Nơi có thể tìm thấy Bạch Xà 1
NPC: Tiểu Thất - ăn mày
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Hội thoại với Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 16.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 98

Nước mắt Xà Linh thú
Nhiệm vụ cần làm: Nơi có thể tìm thấy Bạch Xà 2
NPC: Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Quái vật liên quan: Bách Hoa Linh Xà Thú
Cách làm: Thu thập 20 giọt nước mắt của Bách Hoa Linh Xà Thú
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 440.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 98

Chuyển Giọt lệ của Bách Hoa Linh Xà Thú
Nhiệm vụ cần làm: Nước mắt Xà Linh thú
NPC: Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Phân phát nước mắt của tử linh thú cho Hộp Nguyệt Ảnh
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 16.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 99

Truy tìm Bạch Xà
Nhiệm vụ cần làm: Chuyển Giọt lệ của Bách Hoa Linh Xà Thú
NPC: Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Di chuyển đến "Liệm Hỏa Linh" (Tầng 5 của Lăng Mộ). Sau khi đến tầng 5 quay về nói chuyện với Lỹ Bách Dũng 
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 0, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 99

Đến Hoa Điền
Nhiệm vụ cần làm: Truy tìm Bạch Xà
NPC: Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Đưa thư của Lý Bách Dũng cho Mã Mộc Đế (Thợ đá quý Hòa Điền)
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 660.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 99

Giọt lệ của Linh Xà
Nhiệm vụ cần làm: Đến Hoa Điền
NPC: Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Quái vật liên quan: Xà Lân Thiên Thú
Cách làm: Thu thập 100 giọt nước mắt của Linh Xà thú
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 450.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 99

Đến Liệm Hỏa Linh 1
Nhiệm vụ cần làm: Giọt lệ của Linh Xà
NPC: Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Giao thư của Bách Dũng cho Thần Vũ (Thần Vũ Liệm Hỏa Khách)
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 0, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 99

Đến Liệm Hỏa Linh 2
Nhiệm vụ cần làm: Đến Liệm Hỏa Linh 1
NPC: Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Di chuyển đến lỗi thoát lên tầng 4 cùng Thần Vũ
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 0, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 99

Sự thật 1
Nhiệm vụ cần làm: Đến Liệm Hỏa Linh 2
NPC: Lý Bách Dũng - Quản lý Hội
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Nói chuyện với Lý Bách Dũng
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 0, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 99

Sự thật 2
Nhiệm vụ cần làm: Sự thật 1
NPC: Hộp Nguyệt Ảnh
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Di chuyển tới Liệm Hỏa Linh cùng Nguyệt Ảnh
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 0, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0
 

Cấp độ 100

Máu Bạch Xà
Nhiệm vụ cần làm: Sự thật 2
NPC: Hộp Nguyệt Ảnh
Quái vật liên quan: Thần Vũ Hỏa Liệm Khách, Tiếu Tiếu Hắc Xà; Bạch Linh Xà
Cách làm: Thu thập máu Bạch Linh Xà
+ Phải vào nhóm chia điểm / chia đồ
+ Chỉ những thành viên đang hoặc đã làm nhiệm vụ này mới dịch chuyển được.
+ Chỉ trưởng nhóm mới nói chuyện được với Hộp Nguyệt Ảnh để dịch chuyển.
+ Ngay cả khi bạn đã chết, nếu đánh bại Thần Vũ Hỏa Liệm Khách, Tiếu Tiếu Hắc Xà; Bạch Linh Xà, nhiệm vụ vẫn hoàn thành.
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2.740.000, điểm Kỹ Năng: 0 và Gold: 0 và một nhẫn 98 
 

Cấp độ 100

Tán độc
Nhiệm vụ cần làm: Máu của bạch Xà
NPC: Hộp Nguyệt Ảnh
Quái vật liên quan: 
Cách làm: Chuyển máu của Bạch Linh Xà cho Tiểu Thất - ăn mày
Số lần lặp lại NV: 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 865.000, điểm Kỹ Năng: 10.000 và Gold: 0Xem tiếp: Hướng dẫn Bang Hội Đại Chiến trong SRO