f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn Trang Bị Đại Đao trong SRO

 Hệ thống trang bị - Trung Hoa - Đại đao trong SRO

 

TÊN MÓN ĐỒ

CẤP ĐỘ YÊU CẦU

CHỦNG LOẠI

GIÁ TRỊ

CHỦNG TỘC

CẤP ĐỘ MÓN ĐỒ

GIÁ

Kim Cương Trấn HồnĐao

101

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

11

10158000

Thiên Sát Yển Nguyệt Đao

98

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

10

9187000

Thiên Hồn Yển Nguyệt Đao

94

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

10

8174000

Thiên Nguyên Yển Nguyệt Đao

90

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

10

7214000

Thiên Đạo Phong Thần Đao

85

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

9

6238000

Chính Đạo Phong Thần Đao

80

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

9

5328000

Ma Đạo Phong Thần Đao

76

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

9

4491000

Lưỡng Nghĩa Đoạn Ngọc Đao

72

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

8

3623000

Tử Ngọ Đoạn Ngọc Đao

68

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

8

2896000

Càn Khôn Đoạn Ngọc Đao

64

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

8

1915000

Thanh Long Võ Hoàng Đao

60

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

7

1216000

Chu Tước Võ Hoàng Đao

56

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

7

981000

Bạch Hổ Võ Hoàng Đao

52

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

7

766000

Dịch Phong Mãn Nguyệt Đao

48

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

6

591000

Cuồng Phong Mãn Nguyệt Đao

45

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

6

486000

Huyền Phong Mãn Nguyệt Đao

42

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

6

389000

Lôi Điện Song Giác Đao

38

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

5

284000

Hắc Tuyết Song Giác Đao

35

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

5

222500

Xích Hỏa Song Giác Đao

32

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

5

167000

Uy Vũ Lôi Ảnh Đao

29

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

4

121500

Trung Dũng Lôi Ảnh Đao

26

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

4

88500

Thần Lực Lôi Ảnh Đao

24

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

4

69000

Tầm Hồn Truy Đao

21

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

3

43000

Đoạt Mệnh Truy Đao

18

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

3

25500

Hàn Phong Truy Đao

16

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

3

17000

Thái Thanh Đồng Đao

13

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

2

8750

Trường Thanh Đồng Đao

10

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

2

4250

Đại Thanh Đồng Đao

8

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

2

3750

Thái Đao

5

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

1

2750

Trường Đao

3

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

1

1750

Đại đao

1

Đại đao

Đồ thường

Châu Á

1

990Xem tiếp: Hướng dẫn Trang Bị Rìu trong SRO