f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Giới thiệu Hệ Thống Kết Bái Kim Lang Trong Game TLBB

Trong khi bôn tẩu giang hồ, nếu may mắn gặp được người đồng tâm hiệp đạo thì các hạ có thể cùng người ấy kết bái kim lan, trở thành huynh đệ, tỉ muội kết nghĩa, cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa trong Thiên Long Bát Bộ.

Giới thiệu Hệ Thống Kết Bái Kim Lang Trong Game TLBB

Điều kiện kết bái:

 • Số người kết bái phải từ 2-6.

 • Mức độ hữu hảo giữa hai người bất kì trong toàn bộ thành viên kết bái phải ≥ 1000 (muốn tăng độ hữu hảo có thể thông qua phương thức cùng bạn hữu lập đội đánh quái).

 • Giữa tất cả các thành viên kết bái không được tồn tại các mối quan hệ như: sư phụ -đồ đệ, phu nhân -phu quân.

 • Giữa tất cả các thành viên kết bái không được có quan hệ kết bái từ trước (nếu chỉ là quan hệ kết bái giữa trưởng đội và thành viên trong đội thì vẫn có thể kết bái).

 • Tất cả thành viên kết bái cần phải lập thành một đội.

 • Phí kết bái tốn 10 lượng vàng.


Phương pháp kết bái:

Đội trưởng tìm Trần Phu Chi ở Lạc Dương [144,68] để đối thoại, chọn “Nghĩa kết kim lan”. Trần Phu Chi sẽ hỏi ý kiến tất cả các thành viên. Sau khi tất cả thành viên đồng ý, việc kết bái hoàn thành.

 

Nhận lãnh danh xưng:

Những người kết bái với nhau lập thành một đội. Đội trưởng đối thoại với Trần Phu Chi ở Lạc Dương [144,68], chọn “Nhận danh xưng kết bái”. Sau khi trưởng đội trả 5 lượng vàng, gõ nhập thành công một danh xưng hợp chuẩn, việc nhận danh xưng hoàn tất.

 

Sửa đổi danh xưng:

Những người kết bái với nhau lập thành một đội. Đội trưởng đối thoại với Trần Phu Chi ở Lạc Dương [144,68], chọn “Sửa danh xưng kết bái”. Sau khi trưởng đội trả 1 lượng vàng, gõ nhập thành công một xưng danh hợp chuẩn khác, việc sửa đổi hoàn tất.

 

Kết nạp thành viên mới:

Trong trường hợp số người chơi kết bái ít hơn 6, các hạ có thể kết bái thêm thành viên mới bất kỳ lúc nào nếu người đó hội đủ điều kiện kết bái. Các thành viên đã kết bái sẽ cùng người muốn gia nhập lập một đội, trưởng đội đối thoại với Trần Phu Chi ở Lạc Dương [144,68], chọn “Nghĩa kết kim lan” để hoàn tất việc kết nạp.

 

Hủy bỏ kết bái:

Đối thoại với Trần Phu Chi ở Lạc Dương [144,68], chọn “Cắt bào đoạn nghĩa”, Trần Phu Chi sẽ hỏi người chơi có phải muốn hủy bỏ quan hệ kết bái, sau khi được xác nhận sẽ chấm dứt trạng thái kết bái của người chơi, đồng thời xóa bỏ danh xưng kết bái. Gửi mail cho tất cả người chơi có quan hệ kết bái với nội dung sau:

"A đã cắt bào đoạn nghĩa với các hạ. Từ đây, hai bên không còn là huynh đệ nữa!" 

Nếu việc kết bái chỉ có hai người, thì khi một bên đã hủy bỏ kết bái, sẽ gửi một email hệ thống cưỡng chế cho bên kia. Khi người kia đăng nhập vào game sẽ lập tức hủy bỏ trạng thái kết bái, đồng thời cũng xóa bỏ danh xưng kết bái.Xem tiếp: Giới thiệu Hệ Thống Kết Hôn Trong Game TLBB