f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Giới thiệu hệ thống Sư Đồ trong game TLBB

Hệ thống sư đồ

Hệ thống bái sư giúp cho những tân thủ mới gia nhập giang hồ cảm thấy dễ dàng và thúc đẩy sự quan hệ giao lưu kinh nghiệm qua lại giữa những người chơi với nhau. Thông qua việc bái sư, người mới chơi có thể tìm được một hiền sư giúp giải đáp những thắc mắc, chỉ đường dẫn lối, thậm chí không ngừng cung cấp các loại vật phẩm và trang bị. Ngược lại, khi có thời gian người chơi cũ có thể nhận và truyền dạy công phu tuyệt học cho đồ đệ của mình. Như vậy có thể được thêm không ít phần thưởng kinh nghiệm cùng với những lợi ích khác như danh xưng, tặng phẩm.

Điều kiện bái sư
1. Đẳng cấp của đồ đệ phải đạt tới cấp 10
2. Đẳng cấp của sư phụ phải cao hơn đẳng cấp của đồ đệ từ 10 cấp trở lên
3. Đẳng cấp sư đức của sư phụ ít nhất cũng phải là sư phụ cấp sơ
4. Nhất thiết phải có quan hệ bạn hữu với đồ đệ

Phương thức bái sư/nhận đệ tử
Trong đội chỉ có hai người đồ đệ và sư phụ, đến Đại Lý đối thoại với Nhiếp Chính [141,134], sư phụ chọn “Tại hạ đem đồ đệ đến làm lễ bái sư”, đồ đệ nhận được câu hỏi hiển thị: “Các hạ có nguyện bái XXX (tên sư phụ) làm thầy?”. Có hai lựa chọn: Đồng ý hoặc Không đồng ý. Nếu đồ đệ chọn "Đồng ý", hai bên chính thức có quan hệ sư – đồ.

Giới thiệu hệ thống Sư Đồ trong game TLBB
 

Đẳng cấp sư đức
Người chơi trước tiên phải thăng hạng lên sư phụ sơ cấp mới được thu đệ tử. Đến Đại Lý đối thoại với Nhiếp Chính [141,134], chọn “Tại hạ muốn thăng đẳng cấp sư đức của mình”, giao nộp một lượng điểm Thiện ác nhất định. Như vậy bắt đầu có thể thu nhận đồ đệ đồng thời nhận được danh hiệu Sư phụ sơ cấp
 

Đẳng cấp Số đồ đệ được thu nhận Điểm Thiện các cần nộp
Sư phụ sơ cấp 2 500
Sư phụ trung cấp 3 5.000
Sư phụ cao cấp 5 25.000
Danh sư nhất thế 8 50.000


Phần thưởng bái sư
1. Sau khi người chơi bái sư, kinh nghiệm lấy được trong chiến đấu sẽ tăng 10%
2. Nếu Sư-đồ lập đội luyện cấp, kinh nghiệm lấy được trong chiến đấu của đồ đệ tăng 20%
3. Khi Sư phụ và đệ tử cùng luyện cấp, nếu phù hợp quy tắc lấy điểm Thiện ác, điểm số Thiện ác sẽ tăng 3
4. Sư phụ nhận nhiều đồ đệ cũng không làm điểm Thiện ác tăng thêm.

Kinh nghiệm cống hiến
Khi người chơi vượt qua đẳng cấp 30, một phần điểm số kinh nghiệm sẽ được tính toán để lưu lại chỗ Nhiếp Chính, sư phụ có thể đến chỗ Nhiếp Chính để nhận lĩnh kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm cống hiến tối đa là 8000000. Vượt quá 8000000 sẽ không cống hiến cho sư phụ nữa.

Khai trừ đệ tử
Tìm đến Nhiếp Chính [141,134] Đại Lý nói chuyện, chọn “Ta muốn đuổi đồ đệ ra khỏi sư môn”.

Xuất sư
Tìm đến Nhiếp Chính [141,134] nói chuyện, chọn: “Tại hạ muốn hủy quan hệ sư-đồ”

Phần thưởng thêm
Khi đồ đệ đạt đến đẳng cấp nhất định, sư phụ sẽ được thêm phần thưởng kinh nghiệm.
Khi đồ đệ lần đầu gia nhập Bang phái, Môn phái, sư phụ sẽ được thêm phần thưởng kinh nghiệm.Xem tiếp: Giới thiệu khái quát về tính năng Đồng Minh trong game TLBB