f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Trấn Phái Thần Binh là thần binh trấn giữ bổn môn có sức mạnh hội tụ xuyên qua trời đất. Các phái đã uy phong nay còn sở hữu riêng cho mình những cây thần bình làm tăng thêm danh tiếng và sức mạnh của môn phái.

Mỗi thanh thần binh đều có những tính chất đặc biệt riêng. Để sở hữu thần binh này thật không dễ dàng.

Mỗi môn phái sẽ có 3 thanh thần binh với các chức năng hoàn toàn khác nhau như:

Thần Binh Thiếu Lâm với bộ 3: hút máu, giảm tốc, hư nhược.

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Minh Giáo với bộ 3: hút máu, giảm tốc, phá triền.

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Cái Bang với bộ 3: hút máu, giảm tốc, hư nhược.

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Nga My với bộ 3: hút máu, hư nhược, phá triền.

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Võ Đang với bộ 3: hút máu, hút khí, phá triền.

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Tinh Túc với bộ 3: hút máu, đả nộ, hư nhược.

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Thiên Long với bộ 3: hút máu, hút khí, hư nhược.

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Thiên Sơn với bộ 3: hút máu, giảm tốc, hư nhược.

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Tiêu Dao với bộ 3: hút máu, hút khí, hư nhược.

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Cách sở hữu Trấn Phái Thần Binh

Để sở hữu thần bình trấn phái , bằng hữu vào shop Điểm tặng thương điếm →  Khu vực buôn bán →  Thành Thị Lạc Dương

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Riêng Trấn phái thần binh của phái Mộ Dung để sở hữu như sau:

Đầu tiên cần trấn phái thần binh Võ Đang

Đến NPC  Âu Trị Vu (355,239) ở Tô Châu →  chọn Luyện Tinh Di Vô Ngân Kiếm (cần 5 Thần Binh Phù 3).

 

Đây là hình ảnh Trấn Phái Thần Binh của các phái

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Trấn Phái Thiếu Lâm - Đại Đường Côn Nhạc

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Trấn Phái Minh Giáo - Đại Hạ Long Tước

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Trấn Phái Cái Bang - Đại Tần Phong Đích

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Trấn Phái Võ Đang - Đại Thương Trần Ảnh

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Trấn Phái Nga My - Đại Châu Lam Dạ

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Trấn Phái Tinh Túc - Đại Tấn Tinh Ngân

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Trấn Phái Thiên Long - Đại Hán Hoằng Cương

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Trấn Phái Thiên Sơn - Đại Tùy Ngưng Sương

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Trấn Phái Tiêu Dao - Đại Tống Quân Sầm

Giới Thiệu Trang Bị Trấn Phái Thần Binh Trong Game TLBB

Thần Binh Trấn Phái Mộ Dung - Tinh Di Vô Ngân Kiếm

 Xem tiếp: Giới Thiệu Trang Bị Thần Binh Hải Vực Trong Game TLBB