f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Giới Thiệu Kỹ Năng Khai Khoáng Trong Game TLBB

Khai khoáng

Giới Thiệu Kỹ Năng Khai Khoáng Trong Game TLBB

Cấp độ học tập: 20

Học khai khoáng: 

Địa điểm học tập

  • Đồng Hoá Kim ở Đại Lý(214,117)
  • Trương Tiểu Hà ở Tô Châu(259,132)
  • Vi Đồng Chuỳ ở Lạc Dương(212,151)

Lựa chọn “Học khai khoáng”, và nộp một số tiền nhất định.

Sản phẩm khai khoáng: 

Sản phẩm chủ yếu là các loại khoáng thạch.

Sử dụng kỹ năng khai khoáng: 

Khi trong tay nải có đem theo cuốc khai mỏ, khi ở ngoài thị trấn, click vào khoáng mạch để khai thác. Mỗi lần khai thác thành công sẽ tiêu hao một lượng tinh lực nhất định.

Nâng cấp kỹ năng khai khoáng: 

Tìm gặp đại sư kỹ năng khai khoáng (Vi Đồng Chùy ở Lạc Dương (212,151) ), đối thoại lựa chọn “Nâng cấp kỹ năng khai khoáng”, click vào chữ ”học” trong bảng. 

Giới Thiệu Kỹ Năng Khai Khoáng Trong Game TLBB

Muốn nâng cấp kỹ năng này, độ thuần thục phải đạt đến mức cao nhất của cấp độ hiện tại, đồng thời cấp độ chung của các hạ cũng phải đạt đến mức tương ứng. Tăng cấp kỹ năng sẽ tiêu hao một số tiền và kinh nghiệm nhất định.

Độ thuần thục: 

Mỗi một kỹ năng sinh hoạt đều có độ thuần thục tương ứng, mới học xong, độ thuần thục bằng 0, số lần thao tác càng nhiều, độ thuần thục càng tăng. Đạt đến độ thuần thục cao nhất của cấp độ thì tiếp tục thao tác cũng không tăng thêm được nữa. Cần phải nâng cấp kỹ năng sinh hoạt sau đó mới có thể tiếp tục nâng độ thuần thục lên được.Xem tiếp: Giới Thiệu Kỹ Năng Hái Thuốc Trong Game TLBB