f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

Về đục lỗ: 

Là thao tác giúp bằng hữu có thể khảm ngọc vào trang bị, điều này giúp trang bị tăng thêm sức mạnh của nhân vật. 

Mỗi món đồ mặc trên nhân vật hiện nay, bằng hữu chỉ có thể đục bốn lỗ và khảm được bốn viên ngọc. Để đục lỗ trên trang bị, bằng hữu phải tùy theo cấp độ của từng món trang bị mà sử dụng loại đục lỗ tương ứng (tốt nhất nên sử dụng loại đục lỗ bằng cấp với trang bị để ít tốn vàng hơn).

Làm sao để Đục Lỗ và Đục Lỗ ở đâu?

Để đục lỗ các bằng hữu hãy gặp các NPC Bành Hoài Ngọc (274, 321) ở Lạc Dương, NPC Khắc Lý Mộc (279,198) ở Lâu Lan.

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

Chọn trang bị khoan để tiến hành đục lỗ trang bị:

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

 Ô 1: đặt trang bị cần đục lỗ vào. Ô 2: đặt nguyên liệu đục lỗ vào. Sau đó click→ click Duyệt 

Để biết nguyên liệu đục lỗ ở đâu, bằng hữu vào Shop Nguyên Bảo thương tiệm → Tiệm Bảo Thạch → Phòng Gia Công Bảo Thạch.

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

Các nguyên liệu để đục lỗ

Tùy vào đẳng cấp trang bị mà chọn nguyên liệu đục lỗ thích hợp. Ví dụ:

- Đẳng cấp trang bị từ 1→ 20 chọn Trúc Tiễn.

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

- Đẳng cấp trang bị từ 1→ 70 chọn Sừng của Tuấn Vân

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

Sau khi đã đục 3 lỗ ở NPC Bành Hoài Ngọc, đục lỗ thứ 4 trên trang bị, hãy đến gặp NPC Trình Giảo Thiết (220,229) ở Lâu Lan.

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

Chọn Đục Lỗ trang bị cực hạn→ chọn phương thức 1: Sử dụng Điểm Kim Chi Tiễn để đục lỗ.

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB
Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB
Ô 1: đặt trang bị cần đục lỗ vào. Ô 2: đặt nguyên liệu đục lỗ vào.

Tốn phí: 2000 vàng 

Sau khi đã đặt đầy đủ nguyên liệu → bấm Duyệt

Nguyên liệu để đục lỗ thứ 4 bằng hữu có thể mua trong Shop Điểm tặng thương tiệm → Tiệm Bảo Thạch → Phòng Bảo Thạch Lạc Dương trang 2.

 

Kế tiếp mời bằng hữu đến phần giới thiệu  Khảm Ngọc

1. Bảo Thạch Hợp Thành

Bảo thạch hợp thành có thể làm cho những bảo thạch sơ cấp hợp thành bảo thạch cao cấp.

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

2. Trang Bị Khoan (Đục lỗ trang bị)

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB
Bạn cần bỏ trang bị cần đục lỗ và nguyên liệu đục lỗ để tiến hành đục lỗ trang bị

Đây là các nguyên liệu đục lỗ (bán trong shop Nguyên Bảo chỗ phần Tiệm bảo thạch)

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

Trang bị sau khi được đục lỗ

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

Ngoài ra để đục được lỗ thứ 4 và khàm ngọc thứ 4, các bạn đến Lâu Lan gặp NPC Trình Giảo Thiết (219,228).

Đây là nguyên liệu cần để đục lỗ thứ 4:

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đục lỗ 4, còn khảm nạm và trích trừ (còn gọi là gỡ Bảo Thạch) các bạn làm giống như ở trên.

- Chọn →  Đục Lỗ trang bị cực hạn

- Chọn →  Điểm Kim Chi Tiễn

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

 

Về ngọc: 

Ngọc có rất nhiều loại khác nhau và được phân chia thành nhiều loại:

Bảo thạch số mệnh: gồm 5 loại, loại bảo thạch này có thể khảm vào các trang bị mang tính phòng ngự bao gồm y phục, mũ, hộ thủ, hộ kiên, hài, yêu đái, hạng liên.

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

Bảo thạch tri huệ: gồm 4 loại, loại bảo thạch này có thể khảm vào trang bị mang tính tấn công bao gồm vũ khí, hộ uyển, hộ phù, giới chỉ, hạng liên.

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

Bảo thạch hy vọng: gồm 2 loại, loại bảo thạch này có thể khảm vào trang bị mang tính tấn công bao gồm vũ khí, hộ uyển, hộ phù, giới chỉ, hạng liên.

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

Bảo thạch huyền vi: gồm 2 loại, loại bảo thạch này có thể khảm vào trang bị mang tính tấn công bao gồm vũ khí, hộ uyển, hộ phù, giới chỉ, hạng liên.

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

Bảo thạch sinh mệnh: gồm 2 loại, loại bảo thạch này có thể khảm vào trang bị mang tính phòng ngự bao gồm y phục, mũ, hộ kiên, hài, yêu đái, hạng liên.

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

Bảo thạch mê lực: gồm 4 loại, loại bảo thạch này có thể khảm vào trang bị mang tính phòng ngự bao gồm y phục, mũ, hộ kiên, hài, yêu đái, hạng liên.

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

Thiên cơ bảo thạch: chỉ có 1 loại, loại bảo thạch này có thể khảm vào trang bị mang tính tấn công bao gồm vũ khí, hộ uyển, hộ phù, giới chỉ, hạng liên.

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

Ngọc cũng có nhiều cấp, từ cấp 1 đến cấp 9. Hiện nay Thiên Long Bát Bộ của chúng ta các loại ngọc từ cấp 1 đến cấp 6 đều rất phổ biến, riêng ngọc từ cấp 7 đến cấp 9 rất hiếm thấy và hầu chưa hề có. Muốn ép ngọc lên cấp ta cần thực hiện việc hợp thành bảo thạch tại NPC Bành Hoài Ngọc tại Lạc Dương như mình đã nói trên.

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB
Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

Muốn hợp thành bảo thạch chúng ta cần nhiều hơn hai viên bảo thạch cùng loại và cùng cấp, tùy theo số lượng bảo thạch hợp thành mà tỷ lệ thành công càng cao. Khi hợp thành bảo thạch cấp 4 hoặc dưới cấp 4 ta cần sử dụng nguên liệu Sơ cấp bảo thạch hợp thành phù. Khi hợp thành bảo thạch cấp 5 hoặc trên cấp 5 chúng ta cần nguyên liệu Cao cấp bảo thạch hợp thành phù.

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

 

Vậy làm sao để Khảm Ngọc?

- Việc khảm bảo thạch cũng được thực hiện tại NPC Bành Hoài Ngọc tại Lạc Dương sau khi trang bị đã được thực hiện đục lỗ hoàn tất.

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB
Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

- Ô 1: Đặt Trang Bị cần khảm ngọc.
- Ô 2: Đặt Bảo Thạch muốn khảm.
- Ô 3: Đặt Khảm Nạm Phù (là 1 loại bùa để khảm nạm).
- Ô 4: Đặt Cực Suất Châu (là 1 loại trân châu dùng để giữ lại viên ngọc khi khảm thất bại).

Tỉ lệ thành công của việc khảm bảo thạch được mặc định là 25%. Nếu sử dụng khảm nạm phù: Sơ cấp bảo thạch tương khảm phù (50%) thì sẽ gia tăng tỉ lệ thành công khi khảm bảo thạch là 75%. Nếu sử dụng khảm nạm phù: Cao cấp bảo thạch tương khảm phù(100%) thì tỉ lệ thành công khi khảm bảo thạch là 100%. Ngoài ra các bạn nên sử dụng thêm một nguyên liệu là Cực suất châu. 

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBBHướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBBHướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

 

Tháo gỡ Bảo Thạch

Sau khi chọn dòng Tháo gỡ Bảo Thạch sẽ xuất hiện bảng sau

Hướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBBHướng Dẫn Đục Lỗ Và Khảm Ngọc Trong Game TLBB

- Dòng 1: đặt trang bị đã khảm bảo thạch muốn gỡ.
- Dòng 2: chọn bảo thạch muốn gỡ trên trang bị.
- Dòng 3: đặt Phù Trích Trừ vào.

Lưu ý: Nếu trang bị đã khảm 4 ngọc mà muốn tháo ngọc thì phải tháo ngọc 4 trước. Để tháo ngọc 4 phải đến Lâu Lan gặp NPC Trình Giảo Thiết (220,229).

 

 

 Xem tiếp: Hướng Dẫn Hệ Thống Tính Năng Điêu Văn Trang Bị Trong Game TLBB