f
 


Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Mu Item Shop là một tùy chọn bổ sung bắt đầu từ phiên bản Season II để mua các vật phẩm sau với Tiền xu (tiền thật). Tại đây, danh sách các vật phẩm có chức năng cụ thể như sau:
 

Vật Phẩm thông thường

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Ghi chú

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Seal of Ascension

Tăng điểm kinh nghiệm 150% 

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Seal of Sustenance

Evita Experience

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Seal of Wealth

Tăng điểm kinh nghiệm giành được 200% and 150% tỷ lệ rớt đồ

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Seal of Mobility

Dùng để di chuyển khắp các lục địa

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Seal of Healing

Tăng điểm kinh nghiệm 150% 
Tăng + 5% hồi phục HP

1 ngày 
7 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Seal of Divinity

Tăng tỷ lệ rớt đồ 150% 
Tăng + 5% hồi phục Mana

1 ngày 
7 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Seal of Wealth Master

Điểm kinh nghiệm Master Level Kinh nghiệmtăng 200% and 150% tỷ lệ rớt đồ

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Master Seal of Ascension

Master Level Kinh nghiệmtăng 150%

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Party EXP Scroll

-Tăng Kinh nghiệmonly 190% if leveas 
If leveas at Party by each member tăng 10% more up to a maximum of 230% experience.

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Talisman of Ascension I

Kinh nghiệm tăng 50%

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Talisman of Ascension I I

Kinh nghiệm tăng 100%

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Talisman of Ascension I I I

Kinh nghiệmtăng 200%

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Blessing of Light

Kinh nghiệm tăng 200%

30 minutes


Phụ kiện
 

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Ghi chú

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Talisman of Chaos Assembly

Hỗ trợ nâng cấp vật phẩm +10, +11, +12, +13, +14, +15. Nếu thất bại, vật phẩm sẽ giữ nguyên và trở về +0

-

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Element Talisman of Chaos Assembly Hỗ trợ nâng rank vật phẩm Pentagram hoặc Errtel. Trong trường hợp thất bại, vật phẩm sẽ giữ nguyên và trở về +0

-

 

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Ghi chú

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Talisman of Guardian Hỗ trợ không rớt vật phẩm và mất kinh nghiệm khi bị chết.

Thời gian 30 phút

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Talisman of Protection Item Độ bền của các vật phẩm sẽ không bị giảm trong một khoảng thời gian nhất định Thời gian 30 phút

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Critical Wizard's Ring - Tăng Wizard Dmg + 15% 
- Tăng Damage + 15% 
- Tăng +10 Attack Speed 
- Độ bền 100

 

 

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Ghi chú

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Skeleton Ring Transformation

Chế tạo Skeleton
Damage / Wizardry Damage / Power Curse +40

Kinh nghiệm + 30%

1 ngày 
7 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

panda Ring

Chế tạo Panda

Tăng Zen + 50%

Damage / Wizardry Damage / CurseSMS Power +30 
Kinh nghiệm  + 30%.

1 ngày 
7 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Pink Panda Ring

Chế tạo Panda

Tăng Zen + 50%

Damage / Wizardry Damage / Curse +30 Power 
Kinh nghiệm + 50%

1 ngày 
7 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Brown Panda Ring

Makes you a Panda

Tăng Zen + 50%

 Damage / Wizardry Damage / Curse +30 Power 
 Kinh nghiệm + 30%

1 ngày 
7 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Robot Ring Transformation Chế tạo Robot 
Defense +10 
Attack Power / HP / Wizardry Damage +30 
Kinh nghiệm + 30%.
1 ngày 
7 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

 

Mini Robot Ring Transformation

Chế tạo Mini Robot

Attack Speed +10 
Attack Power / HP / Wizardry Damage +30

Kinh nghiệm+ 30%.

1 ngày 
7 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Great Heavenly Transformation Mage Ring

Chế tạo Great Heavenly Mage

Damage / Wizardry Damage / Power Curse +40

Kinh nghiệm + 30%.

1 ngày 
7 ngàys

 

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Ghi chú

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Figurine of Hawk

Critical Damage + 10%

1 ngày 
7 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Figurine of Antelope

Damage Excellent + 10%

1 ngày 
7 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Oak Charm

HP +50

1 ngày 
7 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Golden Oak Charm HP +500 +100 & SD 1 ngày 
7 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Worn Horseshoe

Tỷ lệ rớt đồ + 20% 1 ngày 
7 ngàys

 

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Ghi chú

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Blood Castle Ticket Vé tham gia sự kiện the Blood Castle

1 vé đi 10 lần

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Devil's Square Ticket Vé tham gia sự kiện the Devil Square 1 vé đi 10 lần

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Kalima Ticket Vé tham gia sự kiện Kalima 1 vé đi 10 lần

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Ilussion Temple Ticket Vé tham gia sự kiện Ilussion Temple 1 vé đi 10 lần

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Double Goer Ticket

Vé tham gia sự kiện the Event Double Goer

1 vé đi 10 lần

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Fortress of Imperial Guardian Ticket

Vé tham gia sự kiện Imperial Guardian Fort từ 1 - 6

1 vé đi 10 lần

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Fortress of Imperial Guardian Final Ticket

Vé tham gia sự kiện Imperial Guardian Fort từ 7 - Final

1 vé đi 10 lần

 

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Ghi chú

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Talisman of Mobility

Bạn có thể lưu tọa độ nơi bạn đang ở và dịch chuyển tức thời đến tọa độ được lưu.

-

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Talisman of Resurrection

Hồi sinh lại chỗ đã đánh dấu

-

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Gold Channel Ticket

Vé tham dự Server Gold

Thời gian 7 ngàys

Thời gian 30 ngàys

 

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Ghi chú

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Demon DMG & Wizard .dmg +40
 Attack Speed +10. 
HP 255 
Yêu cầu Level 28.

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Pet Skeleton

 Damage / Wizardry Damage / Curse Power by 20%. 
Speed +10 Attack 
Kinh nghiệm +30%

1 ngày 
7 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

panda Pet

Kinh nghiệm + 50%
Phòng thủ +50 
Tự động thu nhập Zen

 

 

1 ngày 
7 ngàys

 

 

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Spirit of Guardian Received absorbs 30% of damage. 
HP +50
Attack Speed +10. 
HP 255
Yêu cầu Level 23.

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Unicorn Zen thu được +50%
Defense +50 
Tự động thu nhập Zen
Yêu cầu Level 28

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

 

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Thời gian sử dụng

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Small Wing of Satan

Defense: 20 
Damage: 12% 
Damage absorption: 12% 
Ghi chú:  Vật phẩm không thể dùng để bán, trao đổi hoặc trưng bày ở Shop. Vật phẩm không có độ bền.
 

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Small Cape of Lord Defense: 15 
Damage: 20% 
Damage absorption: 20% 
Ghi chú:  Vật phẩm không thể dùng để bán, trao đổi hoặc trưng bày ở Shop. Vật phẩm không có độ bền.

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Small Wing of Heaven Defense 10 
Damage: 12% 
Damage absorption: 12%  
Ghi chú:  Vật phẩm không thể dùng để bán, trao đổi hoặc trưng bày ở Shop. Vật phẩm không có độ bền

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Small Wing of Heaven Defense 10 
Damage: 12% 
Damage absorption: 12% 
Ghi chú:  Vật phẩm không thể dùng để bán, trao đổi hoặc trưng bày ở Shop. Vật phẩm không có độ bền.

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Small Wing of Mistery Defense 10 
Damage: 12% 
Damage absorption: 12% 
Ghi chú:  Vật phẩm không thể dùng để bán, trao đổi hoặc trưng bày ở Shop. Vật phẩm không có độ bền

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Small Cape of Fighter Defense: 15 
Damage: 20% 
Damage absorption: 20%
Ghi chú:  Vật phẩm không thể dùng để bán, trao đổi hoặc trưng bày ở Shop. Vật phẩm không có độ bền

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Ring of Wizard Wizard Dmg + 10% 
Damage + 10% 
Attack Speed +10 
Ghi chú:  Vật phẩm không thể dùng để bán, trao đổi hoặc trưng bày ở Shop. Vật phẩm không có độ bền và không sử dụng cùng lúc 2 vật phẩm

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Amethyst Ring Phục hồi HP  3% 
Giảm sát thương nhận được 4% 
Ghi chú:  Vật phẩm không thể dùng để bán, trao đổi hoặc trưng bày ở Shop. 

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Topaz Ring Phục hồi HP  3% 
Tăng thu nhập  Zen 30% 
Ghi chú:  Vật phẩm không thể dùng để bán, trao đổi hoặc trưng bày ở Shop.

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Ruby Ring HP Recovery 3% 
HP 4% 
Ghi chú:  Vật phẩm không thể dùng để bán, trao đổi hoặc trưng bày ở Shop.

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Sapphire Ring HP Recovery 3% 
Mana + 4% 
Ghi chú:  Vật phẩm không thể dùng để bán, trao đổi hoặc trưng bày ở Shop.

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Sapphire Necklace HP Recovery 3% 
Ghi chú:  Vật phẩm không thể dùng để bán, trao đổi hoặc trưng bày ở Shop.

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Emerald Necklace HP Recovery 3% 
Attack Speed +7 
Ghi chú:  Vật phẩm không thể dùng để bán, trao đổi hoặc trưng bày ở Shop.

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Ruby Necklace HP Recovery 3% 
Tăng 10% tỷ lệ Dmg hoàn hảo
Ghi chú:  Vật phẩm không thể dùng để bán, trao đổi hoặc trưng bày ở Shop.

1 ngày 
7 ngàys 
30 ngàys

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Gold Key Thông qua sự kết hợp trong Chaos Goblin ở Noria Bạn có thể tạo ra Hộp Vàng

-

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Silver Key Thông qua sự kết hợp trong Chaos Goblin ở Noria Bạn có thể tạo ra Hộp Bạc

-

 

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Ghi chú

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

SD Max Boost Aura -Tăng maximum SD tùy theo Level

-

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Aura Boost Max AG -Tăng AG tùy theo Level

-

 

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Ghi chú

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Talisman of Luck Tăng tỷ lệ thành công khi sử dụng trong máy ép Chaos 

Bạn chỉ có thể cộng thêm tối đa 15% cho mỗi lầ ép vật phẩm 

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Element 
Talisman of Luck
Tăng tỷ lệ thành công khi sử dụng trong máy ép Chaos (dành riêng cho vật phẩm element)

Bạn chỉ có thể cộng thêm tối đa 15% cho mỗi lầ ép vật phẩm 

 

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Ghi chú

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Fruit Reset Strength

Stats Strength resets according to the purchased value

reset 200 điểm 
reset 500 điểm 
reset 1000 điểm

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Fruit Reset Quickness

Agility Stats resets according to the purchased value

reset 200 điểm
reset 500 điểm
reset 1000 điểm

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Fruit Reset Health

Stats Vitality resets according to the purchased value

reset 200 điểm
reset 500 điểm 
reset 1000 điểm

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Fruit Reset Energy

Energy Stats resets according to the purchased value

reset 200 điểm
reset 500 điểm 
reset 1000 điểm

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Fruit Reset Command

Stats of Commando resets according to the purchased value

reset 200 điểm 
reset 500 điểm 
reset 1000 điểm

 

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Ghi chú

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

 Summoner Card

Triệu hồi Thuật Sĩ

Chỉ sử dụng cho Thuật Sĩ

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Rage Fighter Card

Triệu hồi Thiết Binh

Chỉ sử dụng cho Thiết Binh

 

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Ghi chú

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Chaos Cards Dùng thẻ để đổi lấy vật phẩm tốt hoặc trang sức

-

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Chaos Card Mini Dùng thẻ để đổi lấy vật phẩm tốt hoặc trang sức

-

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Chaos Gold Card Dùng thẻ để đổi lấy vật phẩm tốt hoặc trang sức

-

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Chaos Blue Card Dùng thẻ để đổi lấy vật phẩm tốt hoặc trang sức

-

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Chaos Card Platinium Dùng thẻ để đổi lấy vật phẩm tốt hoặc trang sức

-

Các loại buff

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Ghi chú

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Scroll of Quickness

Attack Speed ​​+15

NO Master Level

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Scroll of Defense

Defense +60

NO Master Level

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Scroll of Wrath

Attack power +30

NO Master Level

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Scroll of Wizardry

Wizard Dmg +30

NO Master Level

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Scroll of Health

HP +200

NO Master Level

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Scroll of Mana

Mana +300

NO Master Level

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Scroll of Battle

Critical Damage + 20%

NO Master Level

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Scroll of Strengthener

Damage Excellent + 20%

NO Master Level

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Scroll of Recovery +3% Hồi phục HP 
HP +100
NO Master Level

 

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Ghi chú

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Scroll Master of Defense

+120 Defense

Được sử dụng ở Master Level

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Scroll Master of Wrath

Attack power +60

Được sử dụng ở Master Level

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Scroll Master of Wizardry

Wizardry Dmg +60

Được sử dụng khi đạt Master Level

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Scroll Master of Health

HP +400

Được sử dụng khi đạt Master Level

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Scroll Master of Mana

Mana +600

Được sử dụng khi đạt Master Level

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Scroll Master of Battle

Critical Damage + 25%

Được sử dụng khi đạt Master Level

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Scroll Master of Strengthener

Damage Excellent + 25%

Được sử dụng khi đạt Master Level

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Scroll Master of Recovery +4% hồi phục HP 
HP +200
Được sử dụng khi đạt Master Level

 

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Ghi chú

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Leap of Strength

+50 Sức mạnh trong thời gian nhất định

Nó có tác dụng tăng giá trị điểm

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Leap of Agility

+50 nhanh nhẹn  trong thời gian nhất định

Nó có tác dụng tăng giá trị điểm

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Leap of Vitality

+50 thể lực trong thời gian nhất định

Nó có tác dụng tăng giá trị điểm

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Leap of Energy

+50 năng lượng trong thời gian nhất định

Nó có tác dụng tăng giá trị điểm

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Leap of Command 
(exclusive use of the Dark Lord)

+50 mệnh lệnh trong thời gian nhất định

Nó có tác dụng tăng giá trị điểm

 

Hình ảnh

Tên vật phẩm

Mô tả

Ghi chú

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Elite Medium Healing Potion

Phục hồi 65% of HP

-

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Elite Medium Mana Potion

Phục hồi 100% Mana

-

Hướng dẫn cửa hàng vật phẩm trong game Mu Online

Elite SD Medium Potion Phục hồi 65% SD

-

 Xem tiếp: Hướng dẫn cửa hàng PC Cafe Points game Mu Online