f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online

Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven)

Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online


►Tạo Quạ Tinh

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

Nguyên liệu:

Dark Raven Spirit

 

Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online

 

Jewel of Bless Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online Chaos Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online Jewel of Soul Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online Jewel of Creation Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online Dark Raven
Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online
x1
x2 x1 x2 x1
 Tỷ lệ thành công cao nhất là 60%

CHÚ THÍCH:
- Chi phí Zen cho việc tạo ra Dark Raven là 1.000.000 Zen.
- Dark Raven Spirit (Linh hồn họa tinh) có thể rơi từ quái vật có cấp 102 trở đi.
- Nếu thành công sẽ nhận được Quạ Tinh.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

►Phục hồi máu Quạ Tinh

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".
- Chọn loại thú muốn hồi máu. 
 Xem tiếp: Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online