f
 


Hướng dẫn vũ khí Awakening Soul (Ruud 4) Mu Online (SS14)

MASTERY SOUL WEAPON - VŨ KHÍ RUUD 4 - SEASON 14 -  MU ONLINE

Cập nhật Vũ Khí Ruud 4 / Soul weapon

Phân Biệt Vũ Khí Mastery
Class Tên vật phẩm Loại Vũ Khí Skill
Black Knight Soul Sword Kiếm dùng 1 tay Spinning Strike
Warlock/Spellsword Soul Staff Cây Đũa Phép -
Fairy Soul Bow/Soul Quiver Cung / Quiver Bow: Multishot
Summoner Soul Stick Gậy -
Spellsword Soul Magic Sword Kiếm dùng 1 tay Power Slash
Dark Lord Soul Scepter Quyền Trượng Force Wave
Rage Fighter Soul Claws Móng Vuốt Phoenix Shot
Mirage Lancer Soul Lance Cây Thương Thrust

Cách nâng cấp vũ khí Soul Mastery trong Mu Online

1. Chuẩn bị nguyên liệu bắt buộc

- Bạn có thể tìm mua Soul Anvil tại NPC Jame ở Elberand với giá 100.000 Ruud.

- Vũ khí Holyangle +11/ Opt 16 dùng để nâng cấp lên vũ khí Soul Mastery

2. Công thức ép vũ khí Soul Mastery 

Vũ Khí Ruud 3 Nguyên liệu Ngọc Tỷ Lệ Thành Công Kết Quả
 Vũ Khí Holy Angel
Excellent  +11/ Opt 16
Soul Anvil
Soul Anvil trong Mu Online
30 Jewels of Blessings
30 Jewels of Soul
1 Jewel of Chaos
1 Jewel of Creation
100% +0 Level/0-Option
Vũ khí Soul Excellent +0/ Opt 0
[Luck and Excellent opt giữ nguyên]

Ngay sau khi vũ khí Soul được nâng cấp, opt luck và excellent vẫn giữ nguyên không thay đổi.

 

Thông tin chi tiết về vật phẩm vũ khí Soul Mastery / Vũ khí Ruud 4 trong Mu online

Blademaster (Black Knight) 

Soul Sword
Soul Sword Mu Online Yêu Cầu Lv 900 trở lên
Max/Min Attack 486 ~ 497
Tốc Độ Tấn Công 40
Sức Mạnh 971
Nhanh Nhẹn 317
Skill Spinning Strike
Excellent Opt Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
Gia tăng 2.0 sức tấn công DMG / Magic +cấp độ/20
Sức đánh thêm +57

Grandmaster (Warlock/Caster Type Spellsword)

Soul Staff
Soul Staff Mu Online Yêu Cầu Lv 900 trở lên
Max/Min Attack 181 ~ 194
Tốc Độ Tấn Công 30
Sức Mạnh 296
Nhanh Nhẹn 101
Required Energy -
Spellpower 125%
Excellent Opt Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
Gia tăng 2.0 sức tấn công DMG / Magic +cấp độ/20
Sức đánh thêm +57

Highelf (Fairy)

Soul Bow
Soul Bow Mu Online Yêu Cầu Lv 900 trở lên
Max/Min Attack 568 ~ 585
Tốc Độ Tấn Công 45
Sức Mạnh 202
Nhanh Nhẹn 1167
Skill Multishot
Excellent Opt Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
Gia tăng 2.0 sức tấn công DMG / Magic +cấp độ/20
Sức đánh thêm +57

 

Soul Quiver
Soul Quiver Mu Online Yêu Cầu Lv 900 trở lên
Max/Min Attack 452 ~ 476
Tốc Độ Tấn Công 55
Sức Mạnh 195
Nhanh Nhẹn 1154
Skill -
Excellent Opt Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
Gia tăng 2.0 sức tấn công DMG / Magic +cấp độ/20
Sức đánh thêm +57

Duel Master (Spellsword)

Soul Magic Sword
Soul Magic Sword Mu Online Yêu Cầu Lv 900 trở lên
Max/Min Attack 485 ~ 496
Tốc Độ Tấn Công 45
Sức Mạnh 715
Nhanh Nhẹn 438
Required Energy 155
Spellpower 77%
Skill Power Slash
Excellent Opt Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
Gia tăng 2.0 sức tấn công DMG / Magic +cấp độ/20
Sức đánh thêm +57

Lord Emperor (Dark Lord)

Soul Scepter
Soul Scepter Mu Online Yêu Cầu Lv 900 trở lên
Max/Min Attack 362 ~ 471
Tốc Độ Tấn Công 40
Sức Mạnh 681
Nhanh Nhẹn 161
Pet Attack 89%
Skill Force Wave
Excellent Opt Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
Gia tăng 2.0 sức tấn công DMG / Magic +cấp độ/20
Sức đánh thêm +57

Dimension Master (Summoner)

Soul Stick
Soul Stick Mu Online Yêu Cầu Lv 900 trở lên
Max/Min Attack 168 ~ 176
Tốc Độ Tấn Công 30
Sức Mạnh 269
Nhanh Nhẹn 107
Required Energy -
Spellpower 127%
Excellent Opt Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
Gia tăng 2.0 sức tấn công DMG / Magic +cấp độ/20
Sức đánh thêm +57

Fist Master (Rage Fighter)

Soul Claws
Soul Claws Mu Online Yêu Cầu Lv 900 trở lên
Max/Min Attack 387 ~ 397
Tốc Độ Tấn Công 35
Sức Mạnh 573
Nhanh Nhẹn 195
Skill Phoenix Shot
Excellent Opt Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
Gia tăng 2.0 sức tấn công DMG / Magic +cấp độ/20
Sức đánh thêm +57

Mirage Lancer (Grow Lancer)

Soul Lance
Soul Lance Mu Online Yêu Cầu Lv 900 trở lên
Max/Min Attack 290 ~ 300
Tốc Độ Tấn Công 40
Sức Mạnh 431
Nhanh Nhẹn 310
Skill Thrust
Excellent Opt Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%
Gia tăng tốc độ tấn công (phép thuật) +7
Phục hồi HP khi giết quái vật + HP/8
Phục hồi Mana khi giết quái vật + Mana/8
Gia tăng 2.0 sức tấn công DMG / Magic +cấp độ/20
Sức đánh thêm +57


Xem tiếp: Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14)