f
 


Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14)

FROST BLUEYE SET - SET RUUD 5 - SEASON 14 - MU ONLINE

Cập nhật vật phẩm Set Frost Blueye cho từng Class trong Mu Online

Phân Biệt
Class Nón Áo Quần Găng Tay Giày
Black Knight O O O O O
Warlock O O O O O
Fairy O O O O O
Summoner O O O O O
Spellsword X O O O O
Dark Lord O O O O O
Rage Fighter O O O X O
Mirage Lancer O O O O O

 

Cách nâng cấp bộ giáp Frost Blueeye trong Mu Online

1. Chuẩn bị những nguyên liệu bắt buộc:

- Bạn có thể mua Frost Spirit tại NPC Jame in Elbeland với giá 50.000 Ruud

- Awakening Soul set items +11 / op 16 để nâng cấp.

2. Cách thức ép giáp  Frost Blueye tại Chaos Goblin

Set Ruud 4 Nguyên liệu Ngọc Tỷ lệ thành công Kết Quả
Bộ Giáp Awakening Soul
+11 / Opt 16

Frost Spirit

Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14)

30 Jewels of Blessings
30 Jewels of Soul
1 Jewel of Chaos
1 Jewel of Creation
100% Bộ Giáp Frost Blueye +0/ Opt 0
[Luck opt sẽ không thay đổi]

→ Nếu bộ giáp Frost Blueye được nâng cấp thành công, các yêu cầu về Class, opt luck và các chỉ sổ khác vẫn giữ nguyên.

Một số đặc điểm mới nếu mặc full set ruud 5:

  • Tăng Máu tối đa
  • Tăng tuyệt chiêu tấn công
  • Tăng sức mạnh
  • Tăng nhanh nhẹn
  • Tăng Ene
  • Tăng tất cả chỉ số khác
  • Opt của vật tăng nếu cấp độ của món đồ tăng
  • Opt có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của các Class cũng như loại vật phẩm đó.

Thông tin chi tiết Bộ Giáp Frost Blueeye - Set Ruud 5 trong Mu Online

Dragon Knight (Black Night) 

Frost Blueye Knight Set
Yêu cầu: Lv 1000 trở lên
  Nón Áo Quần Giày
Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14)
Sức Mạnh 781 933 844 739
Nhanh Nhẹn 240 287 256 224
Phòng Thủ 292 315 305 291
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Tăng Kỹ Năng Tấn Công
Tăng Sức Mạnh
Tỷ Lệ Tấn Công x2 +18%
Tăng Tấn Công
Tăng sát thương Chí mạng
Tăng Sát Thương Hoàn Hảo
Giáp Penetration +9%
Tăng tất cả các chỉ số
Tăng Phòng Thủ Cơ Bản
Tỷ Lệ Sát Thương Chí Mạng +20%
Tỷ Lệ Sát Thương Hoàn Hảo +20%
Tỷ lệ sát thương x3 +4%
Tăng Máu tối đa

Soul Wizard (Warlock)

Frost Blueye Wizard Set
Yêu cầu: Lv 1000 trở lên
  Nón Áo Quần Găng Tay
Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14)
Sức Mạnh 240 261 251 193
Nhanh Nhẹn 93 98 83 77
Phòng Thủ 271 280 277 266
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Tăng Kỹ Năng Tấn Công
Tăng Mastery Energy
Tỷ Lệ Tấn Công x2 +18%
Tăng Sức Mạnh Phép Thuật
Tăng sát thương Chí mạng
Tăng Sát Thương Hoàn Hảo
Giáp Penetration +9%
Tăng tất cả các chỉ số
Tăng Phòng Thủ Cơ Bản
Tỷ Lệ Sát Thương Chí Mạng +20%
Tỷ Lệ Sát Thương Hoàn Hảo +20%
Tỷ lệ sát thương x3 +4%
Tăng Máu tối đa

 Noble Elf
[Offensive fairy (folk song)]

Frost Blueye Elf Set
Yêu cầu: Lv 1000 trở lên
  Nón Áo Quần Găng Tay
Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14)
Sức Mạnh 198 224 209 182
Nhanh Nhẹn 413 476 440 377
Phòng Thủ 286 293 289 278
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Tăng Kỹ Năng Tấn Công
Increase Mastery Dexterity
Tỷ Lệ Tấn Công x2 +18%
Tăng Tấn Công
Tăng sát thương Chí mạng
Tăng Sát Thương Hoàn Hảo
Giáp Penetration +9%
Tăng tất cả các chỉ số
Tăng Phòng Thủ Cơ Bản
Tỷ Lệ Sát Thương Chí Mạng +20%
Tỷ Lệ Sát Thương Hoàn Hảo +20%
Tỷ lệ sát thương x3 +4%
Tăng Máu tối đa

[Support Type Fairy (Enyo)]

Frost Blueye Elf Set
Yêu cầu: Lv 1000 trở lên
  Nón  Áo Quần Găng Tay
Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14)
Sức Mạnh 83 93 88 83
Nhanh Nhẹn 161 167 161 151
Eneger 1063 1098 1070 1056
Phòng Thủ 204 212 205 194
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Tăng Mastery Energy
Defense Boost +51%
Attack Boost +51%
Defense +45% when a shield is equipped
Bless +65
Phòng Thủ +270
Tăng HP tối đa +550
Tăng tất cả các chỉ số 
Tăng Phòng Thủ Cơ Bản
Tăng Máu tối đa

Magic Knight (Spellsword)
[Physical offensive spellsword (mounted)]

Frost Blueye Magic Set
Yêu cầu: Lv 1000 trở lên
  Áo Quần Găng Tay Giày
Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14)
Sức Mạnh 770 734 623 671
Nhanh Nhẹn 324 314 266 282
Phòng Thủ 314 290 283 289
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Tăng Kỹ Năng Tấn Công
Tăng Sức Mạnh
Tỷ Lệ Tấn Công x2 +18%
Tăng Tấn Công
Tăng sát thương Chí mạng
Tăng Sát Thương Hoàn Hảo
Giáp Penetration +9%
Tăng tất cả các chỉ số
Tăng Phòng Thủ Cơ Bản
Tỷ Lệ Sát Thương Chí Mạng +20%
Tỷ Lệ Sát Thương Hoàn Hảo +20%
Tỷ lệ sát thương x3 +4%
Tăng Máu tối đa

[Offensive spellcaster spellsword (caster)]

Frost Blueye Magic Set
Yêu cầu: Lv 1000 trở lên
   Áo Quần Găng Tay Giày
Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14)
Sức Mạnh 203 193 177 182
Nhanh Nhẹn 188 177 161 167
Energy 1119 1091 1077 1056
Phòng Thủ 310 285 280 284
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Tăng Kỹ Năng Tấn Công
Tăng Mastery Energy
Tỷ Lệ Tấn Công x2 +18%
Tăng Sức Mạnh Phép Thuật
Tăng sát thương Chí mạng
Tăng Sát Thương Hoàn Hảo
Giáp Penetration +9%
Tăng tất cả các chỉ số
Tăng Phòng Thủ Cơ Bản
Tỷ Lệ Sát Thương Chí Mạng +20%
Tỷ Lệ Sát Thương Hoàn Hảo +20%
Tỷ lệ sát thương x3 +4%
Tăng Máu tối đa

Empire Lord (Dark Lord)

Frost Blueye Lord Set
Yêu cầu: Lv 1000 trở lên
  Nón Áo Quần Găng Tay
Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14)
Sức Mạnh 329 361 340 282
Nhanh Nhẹn 98 109 104 88
Phòng Thủ 269 290 277 266
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Tăng Kỹ Năng Tấn Công
Tăng Sức Mạnh
Tỷ Lệ Tấn Công x2 +18%
Tăng Tấn Công
Tăng sát thương Chí mạng
Tăng Sát Thương Hoàn Hảo
Giáp Penetration +9%
Tăng tất cả các chỉ số
Tăng Phòng Thủ Cơ Bản
Tỷ Lệ Sát Thương Chí Mạng +20%
Tỷ Lệ Sát Thương Hoàn Hảo +20%
Tỷ lệ sát thương x3 +4%
Tăng Máu tối đa

Dimension Summoner (Summoner)

Frost Blueye Summoner Set
Yêu cầu: Lv 1000 trở lên
  Nón Áo  Quần Găng Tay
Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14)
Sức Mạnh 198 219 209 151
Nhanh Nhẹn 77 88 83 46
Phòng Thủ 273 285 277 265
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Tăng Kỹ Năng Tấn Công
Tăng Mastery Energy
Tỷ Lệ Tấn Công x2 +18%
Tăng Sức Mạnh Phép Thuật
Tăng sát thương Chí mạng
Tăng Sát Thương Hoàn Hảo
Giáp Penetration +9%
Tăng tất cả các chỉ số
Tăng Phòng Thủ Cơ Bản
Tỷ Lệ Sát Thương Chí Mạng +20%
Tỷ Lệ Sát Thương Hoàn Hảo +20%
Tỷ lệ sát thương x3 +4%
Tăng Máu tối đa

Fist Blazer (Rage Fighter)

Frost Blueye Fighter Set
Yêu cầu: Lv 1000 trở lên
  Nón  Áo Quần Giày
Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14)
Sức Mạnh 392 455 419 366
Nhanh Nhẹn - - - -
Phòng Thủ 267 295 284 273
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Tăng Kỹ Năng Tấn Công
Tăng Sức Mạnh
Tỷ Lệ Tấn Công x2 +18%
Tăng Tấn Công
Tăng sát thương Chí mạng
Tăng Sát Thương Hoàn Hảo
Giáp Penetration +9%
Tăng tất cả các chỉ số
Tăng Phòng Thủ Cơ Bản
Tỷ Lệ Sát Thương Chí Mạng +20%
Tỷ Lệ Sát Thương Hoàn Hảo +20%
Tỷ lệ sát thương x3 +4%
Tăng Máu tối đa

Shining Lancer (Grow Lancer)

Frost Blueye Lancer Set
Yêu cầu: Lv 1000 trở lên
   Nón Áo Quần Găng Tay
Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14) Hướng dẫn trang bị Frost Blueye (Ruud 5) Mu Online (SS14)
Sức Mạnh 340 361 350 298
Nhanh Nhẹn 340 361 350 298
Phòng Thủ 263 274 271 264
Tính Năng Set
2Set 3Set 4Set
Tăng Kỹ Năng Tấn Công
Tăng Sức Mạnh
Tỷ Lệ Tấn Công x2 +18%
Tăng Tấn Công
Tăng sát thương Chí mạng
Tăng Sát Thương Hoàn Hảo
Giáp Penetration +9%
Tăng tất cả các chỉ số
Tăng Phòng Thủ Cơ Bản
Tỷ Lệ Sát Thương Chí Mạng +20%
Tỷ Lệ Sát Thương Hoàn Hảo +20%
Tỷ lệ sát thương x3 +4%
Tăng Máu tối đa

 



Xem tiếp: Hướng dẫn tính năng Cửa Hàng Cá Nhân game Mu Online