f
 


Hướng dẫn ép linh tinh các vật phẩm khác Mu Online

Hướng dẫn ép linh tinh khác


 


► Ép bình SD

  • Ép bình SD nhỏ

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Nguyên liệu:
+ 3 Bình Máu Lớn
+ 100.000 Zen
- Tỉ lệ thành công: 50%. 
- Nếu thành công, nhận được bình SD nhỏ.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Hướng dẫn ép linh tinh các vật phẩm khác Mu Online

  • Ép bình SD vừa

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Nguyên liệu:
     + 3 Bình Máu Tím nhỏ
     + 500.000 Zen
- Tỉ lệ thành công: 30%. 
- Nếu thành công, nhận được bình SD vừa.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

  • Ép bình SD lớn

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Nguyên liệu:
     + 3 Bình Máu Tím vừa
     + 1.000.000 Zen
- Tỉ lệ thành công: 30%. 
- Nếu thành công, nhận được bình SD lớn.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Hướng dẫn ép linh tinh các vật phẩm khác Mu Online

► Ép bình Trái Cây

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Nguyên liệu:
+ 1 Ngọc Sáng Tạo
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên
+ 3.000.000 Zen
- Tỉ lệ thành công: 100%. 
- Bạn sẽ nhận được bình trái cây ngẫu nhiên. Bình trái cây được sử dụng để tăng điểm thuộc tính nhân vật từ 1~3 điểm (tuy nhiên nó cũng có thể gây giảm điểm từ 1~9 điểm).

Hướng dẫn ép linh tinh các vật phẩm khác Mu Online
 Xem tiếp: Hướng dẫn Bản Đồ trong game Mu Online