f
 


Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15

Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15


♦ Hướng dẫn nâng cấp item từ lv0 đến lv6 trong game Mu Online

Cấp độ Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless  Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul    Nếu thất bại
+0 lên +1  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+1 lên +2  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +1
+2 lên +3  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +2
+3 lên +4  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +3
+4 lên +5  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +4
+5 lên +6  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +5♦ Hướng dẫn nâng cấp item từ lv7 đến lv9 trong game Mu Online

Cấp độ Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul   Nếu thất bại
+6 lên +7  Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+7 lên +8  Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+8 lên +9 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0


♦ Hướng dẫn nâng cấp item từ lv9 đến lv15 trong game Mu Online

Cấp độ Số lượng Bless cần Số lượng Soul cần  Số lượng Chaos cần  Tỉ lệ thành công Nếu thất bại
+9 lên +10  Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15 Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15 Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15 50% (có luck 75%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)
+10 lên +11  Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15 Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15 Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15 50% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)
+11 lên +12  Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15 Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15 Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15 45% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa cha)
+12 lên +13   Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15 Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15 Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15 45% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)
+13 lên +14  

Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15

Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15 Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15 40% (có luck 65%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)
+14 lên +15    

Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15

Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15 Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15 40% (có luck 65%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)


- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100)

Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15

- Chọn mục "Kết Hợp Bình Thường" 

- Đặt vật phẩm cần nâng cấpsố lượng ngọc cần thiết. Sau đó bấm "Kết Hợp" 

Hướng dẫn nâng cấp vật phẩm (item) từ lv 1 đến lv 15
 Xem tiếp: Hướng dẫn hệ thống Socket game Mu Online