f
 


Hướng dẫn trang bị Darkangel (Ruud 2) Mu Online (SS11)

DARKANGEL SET - SET THIÊN THẦN HẮC ÁM - SET RUUD 2 TRONG MU ONLINE

Xuất hiện từ Season 11

Hiệp sĩ Lorencia đã chứng minh sức mạnh của họ và bảo vệ chính họ với Áo giáp và vũ khí Bloodangel. Họ được phái đến một vương quốc bị lãng quên 'Ferea' để ngăn chặn các cuộc tấn công từ chỉ huy quân đoàn Lemund của Kundun. Nhưng họ nếm thất bại trong trận chiến chống lại các Hiệp sĩ hồi sinh Ferea bảo vệ vương quốc cổ đại. Chẳng mấy chốc, họ quyết định truyền sức mạnh ma thuật cho bộ giáp và vũ khí Bloodangel bằng các sử dụng Sealed Stone Shard và khiến chúng nhẹ hơn và mạnh mẽ hơn.

Kết quả của việc kết hợp áo giáp Bloodangel và Sealed Stone Shard đã thành công mỹ mãn. Do sức mạnh ma thuật, bộ giáp Bloodangel biến thành màu đen mang sức mạnh ma thuật của Dark God Sekneum, và bộ giáp bị xé thành từng mảnh bởi sức mạnh và nhanh nhẹn hơn.

 

► Mastery Darkangel Set - Set DA

1) Vật liệu kết hợp cơ bản

- Set DA nâng cấp từ Set Ruud 1
- Sealed Stone Shard có thể được mua bằng Ruud tại NPC James [32.239] tại Elbeland.

Sealed Stone Shard
Sealed Stone Shard trong Mu Online Nó là mảnh vỡ của Đá bị phong ấn được sử dụng trong 'Chiến dịch phong ấn quỷ thần' của Etramu và Kundun để phong ấn Dark God Sekneum. Nó có dấu vết của sức mạnh ma thuật của phù thủy Etramu và Sekneum. Tuy nhiên, những anh hùng của lục địa MU càng trở nên yếu đi so với sức mạnh phép thuật, do đó, một trong số 12 tông đồ ánh sáng, James, chỉ trao nó cho những người được chọn mới có thể điều khiển sức mạnh.

(2) Cách chế tạo Darkangel Set Item 

Công thức chế tạo Mastery Darkangel Set Item 
Vật liệu cơ bản Nguyên liệu Ngọc  Tỷ lệ thành công Kết quả
Set Mastery
Bloodangel bị phong ấn +11/ opt 16
Sealed Stone
Shard
10 Jewel of Bless
10 Jewel of Soul
1 Jewel of Chaos
1 Jewel of Creation
100% Level +0/0
JOL Option
Mastery
Darkangel
Equipment

☞ Nguyên liệu cho vào sẽ cho ra kết quả tương ứng. Bạn có thể tạo ra 'Courage's Darkangel Knight Găng Tay' khi bạn sử dụng 'Găng Găng Tay hiệp sĩ máu lửa Fury' làm vật liệu cơ bản.

<Ví dụ>

Vật liệu cơ bản Nguyên liệu Kết quả ép
Bloodangel Mũ Sealed Stone Shard Darkangel Mũ cùng class
Bloodangel Áo Darkangel Áo cùng class
Bloodangel Quần Darkangel Quần cùng class
Bloodangel Găng Tay Darkangel Găng Tay cùng class
Bloodangel Giày Darkangel Giày cùng class

 

Thông tin Darkangel Set Item trong Mu Online

Blade Master

(1) Excellent - Darkangel Knight Set

Excellent Darkangel Knight Set Mu Online Excellent Darkangel Knight Set
Equip Level Level 600
Thông tin về Set Excellent
  Sức Mạnh Nhanh Nhẹn Phòng Thủ
781 240 129
Áo 993 287 152
Quần 844 256 142
Găng Tay 707 219 123
Giày 739 224 12

 (2) Mastery Set - Courage's Darkangel Knight Set  - Set Ruud 2 Knight

Courage's Darkangel Knight Set
Equip level : Level 600 (Master Level 200)
  Áo Quần Giày
Sức Mạnh 781 993 844 739
Nhanh Nhẹn 240 287 256 224
Phòng Thủ 139 162 152 135
Tính năng Set
2Set 3Set 4Set
Skill Damage +30
Strength Stat Option +70
Double Damage Chance +15%
Damage +75
All Stats +15
Phòng Thủ cơ bản +30
Critical Damage +35
Excellent Damage +50
Critical Damage Chance +18%
Excellent Damage Chance +18%
Vượt qua phòng thủ của đối thủ 7%

Grand Master

(1) Excellent - Darkangel Wizard Set

Excellent Darkangel Wizard Set Mu Online Excellent Darkangel Wizard Set
Equip Level Level 600
Thông tin về Set Excellent
  Sức Mạnh Nhanh Nhẹn Phòng Thủ
240 93 110
Áo 261 98 118
Quần 251 93 113
Găng Tay 193 77 104
Giày 209 83 105

(2) Mastery Set - Wisdom's Darkangel Wizard Set - Set Ruud 2 Wizard

Courage's Darkangel Wizard Set
Equip level : Level 600 (Master Level 200)
   Áo Quần Giày
Sức Mạnh 240 261 251 193
Nhanh Nhẹn 93 98 93 77
Phòng Thủ 119 127 122 113
Tính năng Set
2Set 3Set 4Set
Skill Damage +40
Energy Stat Option +70
Double Damage Chance +15%
Magical Damage +75
All Stats +15
Phòng Thủ cơ bản +40
Critical Damage +35
Excellent Damage +50
Critical Damage Chance +18%
Excellent Damage Chance +18%
Vượt qua phòng thủ của đối thủ 7%

High Elf

(1) Excellent - Darkangel Elf Set

Excellent Darkangel Elf Set Mu Online Excellent Darkangel Elf Set
Equip Level Level 600
Thông tin về Set Excellent
  Sức Mạnh Nhanh Nhẹn Phòng Thủ
198 413 121
Áo 224 476 131
Quần 209 440 123
Găng Tay 182 377 112
Giày 188 387 115

(2) Mastery Set - Speed's Darkangel Elf Set - Set Ruud 2 Elf

Courage's Darkangel Elf Set
Equip level : Level 600 (Master Level 200)
  Áo Quần Giày
Sức Mạnh 198 224 209 182
Nhanh Nhẹn 413 476 440 377
Phòng Thủ 131 141 133 121
Tính năng Set
2Set 3Set 4Set
Skill Damage +30
Agility Stat Option +70
Double Damage Chance +15%
Damage +75
All Stats +15
Phòng Thủ cơ bản +30
Critical Damage +35
Excellent Damage +50
Critical Damage Chance +18%
Excellent Damage Chance +18%
Vượt qua phòng thủ của đối thủ 7%

Dimension Master

(1) Excellent - Darkangel Summoner Set

Excellent Darkangel Summoner Set MU Online Excellent Darkangel Summoner Set
Equip Level Level 600
Thông tin về Set Excellent
  Sức Mạnh Nhanh Nhẹn Phòng Thủ
198 77 110
Áo 219 88 118
Quần 209 83 113
Găng Tay 151 46 104
Giày 188 46 105

(2) Mastery Set - Chaos's Darkangel Summoner Set - Set Ruud 2 Summoner

Chaos's Darkangel Summoner Set
Equip level : Level 600 (Master Level 200)
  Áo Quần Giày
Sức Mạnh 198 219 209 151
Nhanh Nhẹn 77 88 83 46
Phòng Thủ 115 130 120 108
Tính năng Set
2Set 3Set 4Set
Skill Damage +30
Energy Stat Option +70
Double Damage Chance +15%
Damage +75
All Stats +15
Phòng Thủ cơ bản +40
Critical Damage +35
Excellent Damage +50
Critical Damage Chance +18%
Excellent Damage Chance +18%
Vượt qua phòng thủ của đối thủ 7%

Dual Master

(1) Excellent - Darkangel Magic Set

Excellent Darkangel Magic Set Mu Online Excellent Darkangel Magic Set
Equip Level Level 600
Thông tin về Set Excellent
  Sức Mạnh Nhanh Nhẹn Phòng Thủ
Áo 770 324 150
Quần 734 314 137
Găng Tay 623 266 120
Giày 671 282 125
       

(2) Mastery Set - Determination's Darkangel Magic Set - Set Ruud 2 Magic

Determination's Darkangel Magic Set
Equip level : Level 600 (Master Level 200)
  Áo Quần Giày
Sức Mạnh 770 734 623 671
Nhanh Nhẹn 324 314 266 282
Phòng Thủ 160 147 130 135
Tính năng Set
2Set 3Set 4Set
Skill Damage +30
Strength Stat Option +70
Double Damage Chance +15%
Damage +75
All Stats +15
Phòng Thủ cơ bản +30
Critical Damage +35
Excellent Damage +50
Critical Damage Chance +18%
Excellent Damage Chance +18%
Vượt qua phòng thủ của đối thủ 7%

Lord Emperor

(1) Excellent - Darkangel Lord Set

Excellent Darkangel Lord Set Mu Online Excellent Darkangel Lord Set
Equip Level Level 600
Thông tin về Set Excellent
  Sức Mạnh Nhanh Nhẹn Phòng Thủ
329 98 108
Áo 261 109 126
Quần 240 104 113
Găng Tay 282 88 103
Giày 298 93 107

(2) Mastery Set - Justice's Darkangel Lord Set - Set Ruud 2 Lord

Justice's Darkangel Lord Set
Equip level : Level 600 (Master Level 200)
  Áo Quần  Giày
Sức Mạnh 329 261 240 282
Nhanh Nhẹn 98 109 104 88
Phòng Thủ 117 136 122 112
Tính năng Set
2Set 3Set 4Set
Skill Damage +30
Strength Stat Option +70
Double Damage Chance +15%
Damage +75
All Stats +15
Phòng Thủ cơ bản +30
Critical Damage +35
Excellent Damage +50
Critical Damage Chance +18%
Excellent Damage Chance +18%
Vượt qua phòng thủ của đối thủ 7%

Fist Master

(1) Excellent - Darkangel Fighter Set

Excellent Darkangel Fighter Set Mu Online Excellent Darkangel Fighter Set
Equip Level Level 600
Thông tin về Set Excellent
  Sức Mạnh Nhanh Nhẹn Phòng Thủ
392 - 106
Áo 445 - 132
Quần 419 - 121
Giày 366 - 110
       

(2) Mastery Set - Will's Darkangel Fighter Set - Set Ruud 2 Fighter

Will's Darkangel Fighter Set
Equip level : Level 600 (Master Level 200)
  Áo Quần Giày
Sức Mạnh 392 445 419 366
Nhanh Nhẹn - - - -
Phòng Thủ 115 142 131 119
Tính năng Set
2Set 3Set 4Set
Skill Damage +30
Strength Stat Option +70
Double Damage Chance +15%
Damage +75
All Stats +15
Phòng Thủ cơ bản +30
Critical Damage +35
Excellent Damage +50
Critical Damage Chance +18%
Excellent Damage Chance +18%
Vượt qua phòng thủ của đối thủ 7%

Mirage Lancer

(1) Excellent - Darkangel Lancer Set

Excellent Darkangel Lancer Set Mu Online Excellent Darkangel Lancer Set
Equip Level Level 600
Thông tin về Set Excellent
  Sức Mạnh Nhanh Nhẹn Phòng Thủ
340 340 100
Áo 361 361 111
Quần 350 350 102
Găng Tay 298 298 109
Giày 319 319 105

(2) Mastery Set - Retribution's Darkangel Lancer Set - Set Ruud 2 Lancer

Retribution's Darkangel Lancer Set
Equip level : Level 600 (Master Level 200)
  Áo Quần Giày
Sức Mạnh 340 361 350 298
Nhanh Nhẹn 340 361 350 298
Phòng Thủ 109 120 111 118
Tính năng Set
2Set 3Set 4Set
Skill Damage +30
Strength Stat Option +70
Double Damage Chance +15%
Damage +75
All Stats +15
Phòng Thủ cơ bản +30
Critical Damage +35
Excellent Damage +50
Critical Damage Chance +18%
Excellent Damage Chance +18%
Vượt qua phòng thủ của đối thủ 7%

 Xem tiếp: Hướng dẫn vũ khí Dark Angel (Ruud 2) Mu Online (SS12)