f
 


Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)


►Giới thiệu về cánh cấp 3 (wing 3)

- Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 3. 
- Các loại cánh cấp 3:

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
Cánh Cuồng Phong

Wing of Storm

Blade Master

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online

Cánh Thiên Sứ

Wing of Eternal

Grand Master

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online

Cánh Ngũ Sắc

Wing of Illusion

High Elf

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
Cánh Lôi Vũ

Wing of Ruin

Duel Master

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online

Cánh Phượng Hoàng

Wing of Dimension

Dimension Master

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online

Áo Choàng Đế Vương

Cape of Emperor

Lord Emperor

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online

Áo Choàng Đại Tướng

Cape of Overrule

Fist Emperor

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
Cloak of Transcendence

Mirage Lancer

 

 

Từ phiên bản Season 14, sẽ xuất hiện thêm cánh cấp 3 của Rune Wizard: Wings of Disillusion

Wings of Disillusion - Wing 3 - Mu Online

Wings of Disillusion

Grand Rune Master

(Season 14)

Hình ảnh cánh cấp 3 của Rune Wizard - Mu Online

Hình ảnh cánh cấp 3 của Rune Wizard - Mu Online

 

►Cách tạo cánh cấp 3 (wing 3)

 • Nguyên liệu cần thiết:

Exe Item Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online Chaos Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online Creation Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online Bless Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online Soul Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online Condor
Feather
Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online Condor
Flame
Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
x1
Cấp độ tối thiểu +9 +4 x1 x1 x10 x10

 

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online Zen Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online Wing Level 3
8,000,000 Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
Tỷ lệ thành công thay đổi tùy theo cấp độ của món đồ, vật phẩm Exc. Tỷ lệ thành công tối đa là 40%.

 

 • Bước 1: Tạo lông vũ Condor

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Nguyên liệu:

 • 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • 1 Ngọc Sáng Tạo
 • 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: tối đa 60%. 
- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

 • Bước 2: Tạo cánh cấp 3

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Nguyên liệu:

 • 1 Lông Vũ Condor
 • 1 Linh Hồn Condor
 • 1 Ngọc Sáng Tạo
 • 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: tối đa 40%. 
- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online
Kết hợp nguyên liệu

Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3) Mu Online

Tạo thành công cánh 3Xem tiếp: Hướng dẫn ép và nâng cấp Cánh 4 (Wing 4) Mu Online