f
 


Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online

Giáp Trụ - Set Item

♦ Chiến Binh

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Da
Leather Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Đồng
Bronze Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Trâu Xanh
Scale Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Thiên Kim
Brass Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Rồng Đỏ
Dragon Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Rồng Đen
Black Dragon Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Rồng Xanh
Dark Phoenix Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Quyền Năng
Dragon Knight Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Hắc Điểu
Ashcrow Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Thần Thoại
Titan Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Hoàng Long
Brave Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Thiết Phiến
Plate Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Thần Long
Great Dragon Set

 

♦ Tiên Nữ

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Trinh Nữ
Vine Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Lụa
Silk Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Thiên Thanh
Wind Set
Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Ngọc Bích
Spirit Set
Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Kim Ngân
Guardian Set
Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Giai Nhân
Divine Set
Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Thánh Nữ
Red Spirit Set
Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Thái Bình
Sylphid Ray Set
Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Thần Nữ
Iris Set
Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Anh Vũ
Faith Set
Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Thiên Vũ
Seraphim Set

 

♦ Phù Thủy

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Vải Thô
Pad Set
Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Xương
Bone Set
Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Ma Thuật
Legendary Set
Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Nhân Sư
Sphinx Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online  Bộ Triệu Hồn
Grand Soul Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Ma Vương
Dark Soul Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Thần Ma
Venom Mist Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Ánh Trăng
Eclipse

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Quỷ Vương
Hades Set

 

♦ Đấu Sĩ

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Phong Vũ
Storm Crow Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Lôi Phong
Thunder Hawk Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Cuồng Phong
Hurricane Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Hồng Long
Volcano Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Hoả Thần
Valiant Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Hủy Diệt
Phantom Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Bóng Ma
Destroyer Set

♦ Chúa Tể

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Thiết Ma
Light Plate Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Huyền Thuyết
Adamantine Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online

 Bộ Hắc Vương
Dark Steel Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Chí Tôn
Dark Master Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Hoàng Kim 
Glorious Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Thái Dương
Sunlight Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online 

Bộ Đế Vương
Paewang Set

 

♦ Thuật Sĩ

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Thuật Sĩ
Mistery Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Hỏa Thiên
Red Wind Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Ma Pháp
Ancient Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Phục Ma
Black Rose Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Thạch Anh
Aura Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Huyết Vương
Lilium Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Nữ Hoàng
Queen Set

 

♦ Thiết Binh

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Địa Long
Sacred Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Bạch Hổ
Storm Hard Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Quyền Lực
Piercing Set

Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online Bộ Bạch Long
Soul Phoenix Set

 Xem tiếp: Hướng dẫn các loại Ngọc (Jewel) trong game Mu Online