f
 


Hướng dẫn các loại Thương (Spear) trong game Mu Online

Giới thiệu các loại Thương - Spears

 

Hình ảnh Tên Thương Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật
Hướng dẫn các loại Thương (Spear) trong game Mu Online

Giáo Hai Lưỡi (Double Poleaxe)

13 38 30 Dark Knight, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Thương (Spear) trong game Mu Online

Đại Long Đao (Dragon Lance)

15 40 30 Dark Knight, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Thương (Spear) trong game Mu Online

Kích (Halberd)

19 44 30 Dark Knight, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Thương (Spear) trong game Mu Online

Giáo (Spear)

23 48 30 Dark Knight, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Thương (Spear) trong game Mu Online

Đinh Ba (Great Trident)

29 54 25 Dark Knight, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Thương (Spear) trong game Mu Online

Kích Hai Đầu (Berdish)

37 62 30 Dark Knight, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Thương (Spear) trong game Mu Online

Giáo Ánh Sáng (Light Spear)

42 67 25 Dark Knight, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Thương (Spear) trong game Mu Online

Xà Giáo (Serpent Spear)

46 71 20 Dark Knight, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Thương (Spear) trong game Mu Online Lưỡi Hái (Great Scythe)  54 88 25 Dark Knight, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Thương (Spear) trong game Mu Online Lưỡi Hái Tử Thần (Bill of Balrog) 63 88 25 Dark Knight, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Thương (Spear) trong game Mu Online Đại Long Đao (Dragon Spear) 92 - 35 Dark Knight, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Thương (Spear) trong game Mu Online Brova - - 40 Dark Knight, Magic Gladiator
Hướng dẫn các loại Thương (Spear) trong game Mu Online Peer Magmus - - 35 Blade Master

 Xem tiếp: Hướng dẫn các loại Chùy (Mace) trong game Mu Online