f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online

Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse)

Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online


►Tạo Chiến Mã (Dark Horse)

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".
- Nguyên liệu:

Linh Hồn Chiến mã

 

Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online

 

Ngọc Ước Nguyện Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online Ngọc Hỗn Nguyên Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online Ngọc Tâm Linh Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online Ngọc Sáng Tạo Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online Chiến Mã
Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse) Mu Online
x1
x5 x1 x5 x1
 Tỷ lệ thành công cao nhất là 60%

CHÚ THÍCH:
- Chi phí Zen để tạo ra Chiến mã là 5.000.000 Zen.
- Linh Hồn Chiến Mã có thể rơi ra từ quái vật cấp 102 trở đi.
- Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

►Phục hồi máu Chiến Mã

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".
- Chọn loại thú muốn hồi máu. Xem tiếp: Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant) Mu Online