f
 


Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) trong game Mu Online

Giới thiệu các loại Quyền trượng - Scepter

 

Hình ảnh Tên Quyền trượng Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật
Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) trong game Mu Online

Quyền Trượng Chiến (Battle Scepter)

54 79 45 Dark Lord
Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) trong game Mu Online

Quyền Trượng Thép (Master Scepter)

72 97 45 Dark Lord
Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) trong game Mu Online

Quyền Trượng Bóng Tối (Great Scepter)

82 107 45 Dark Lord
Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) trong game Mu Online

Quyền Trượng Kim Cương (Lord Scepter)

98 123 40 Dark Lord
Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) trong game Mu Online Quyền Trượng Ánh Sáng (Shining Scepter) 110 135 40 Dark Lord
Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) trong game Mu Online Striker Scepter - - 40 Dark Lord
Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) trong game Mu Online Quyền Trượng Đế Vương (Absolute Scepter) 135 - 40 Dark Lord
Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) trong game Mu Online

Quyền Trượng Đại Vương (Great Lord Scepter)

140 165 40 Dark Lord
Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) trong game Mu Online

Quyền Trượng Thái Dương (Solei Scepter)

146 - 40 Dark Lord
Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) trong game Mu Online

Quyền Trượng Thiên Tử (Archangel Scepter)

- - 40 Dark Lord
Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) trong game Mu Online Thunderbolt - - 40 Lord Emperor
Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) trong game Mu Online Scepter Bloodangel - - 40 Lord Emperor
Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) trong game Mu Online Blessed Divine Scepter of Archangel - - 45 Lord Emperor
Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) trong game Mu Online Scepter Darkangel - - 40 Lord Emperor
Hướng dẫn các loại Quyền Trượng (Scepter) trong game Mu Online Scepter Holyangel - - 40 Lord Emperor

 Xem tiếp: Hướng dẫn các loại Thương (Spear) trong game Mu Online