f
 


Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online

Hệ thống đổi quà may mắn được thêm vào từ Season 6.2 ngẫu nhiên tạo ra các đồ thần tùy theo loại Vé đổi quà may mắn.

  • Vé đổi quà may mắn chỉ được tạo ngẫu nhiên khi sử dụng Thẻ Chaos.

LƯU Ý: Đôi khi Vé đổi quà may mắn được bán trực tiếp thông qua Cửa hàng Mu Item.

 

Trao đổi

Cất trong rương

Cửa hàng cá nhân

Cửa hàng NPC

Vé đổi quà may mắm

Không

Không

Vật phẩm may mắm (đồ thần)

Không Không Không Không

 

Độ bền của vật phẩm may mắn

Với mỗi 40 phút sử dụng vật phẩm, độ bền sẽ bị giảm một điểm. (Jewel of Extension được sử dụng để tăng độ bền của các vật phẩm Lucky bằng cách đặt Jewel of Extension của các mục bạn muốn sửa chữa. Quá trình này có thể thất bại ở một tỷ lệ nhất định ). 

Nếu vật phẩm may mắn của bạn đạt đến độ bền 0, nó không thể được sửa chữa được nữa và phải được tháo bỏ (thông qua NPC vật phẩm may mắn), vì vậy bạn phải khôi phục độ bền của nó trước khi độ bền đạt đến 0 nếu bạn không muốn mất mảnh cụ thể đó.

Vật phẩm may mắn chỉ mất độ bền khi được trang bị và nhân vật của bạn được kết nối.

LƯU Ý: Đồ thần có độ bền 255.


Loại Vé đổi quà may mắn

Lucky Ticket 1 Mu Online

Lucky Ticket 2 Mu Online

Lucky Ticket 3 Mu Online

Vé đổi quà may mắn 1 Vé đổi quà may mắn 2 Vé đổi quà may mắn 3


Vật phẩm được đổi từ vé đổi qua may mắn
Tùy theo loại vé đổi quà may măn và chúng tộc mà bạn sẽ nhận được đồ thần tương ứng như sau:

Vé đổi quà 

Cấp độ yêu cầu BK

ELF

YE

DL

MG

ITS

RF

GL

Lucky Ticket 1

1 hoặc cao hơn

Moros's

Dione's

Hades's

Moros's

Hades's

không thể sử dụng mũ

Ophion's

Moros's 
không thể sử dụng găng tay

Dria's

Lucky Ticket 2

 150 hoặc cao hơn

Hegaton's

castol's

Taros's

Meter's

Amis's

Nemesis's

Trite's

Deruff's

Lucky Ticket 3

300 hoặc cao hơn

Momus's

Hera's

Thanatos's

Uranus's

Eos's

Nyx's

Titan's

-

 

Set Moros Mu Online

Set Dione's Mu Online

Set Hades's Mu Online

Set Ophion's Mu Online

Set Moros

Set Dione's 

Set Hades's 

Set Ophion's  

 

Set Hegaton's Mu Online

Taros's Set Mu Online

Set Castol's Mu Online

Set Nemesis's Mu Online

Set Hegaton's

Set Taros's  

Set Castol's

Set Nemesis's

 

Set Trite's Mu Online

Set Amis's Mu Online

Set Meter's Mu Online

Set Trite's  

Set Amis's  

Set Meter's

 

Set Eos's Mu Online

Set  Thanatos's Mu Online

Set Nyx's Mu Online

Set Momus's Mu Online

Set Uranus's  

Set Thanatos's 

Set Nyx's  

Set Momus's  

 

Set Eos's Mu Online

Set Hera's Mu Online

Set Titan's Mu Online

Set Eos's 

Set Hera's n

Set Titan's 

 

Set Dria's Mu Online

Set Deruff's  Mu Online

Set Dria's

Set Deruff's


CHÚ THÍCH:

  • Đồ may mắn thuộc loại Dark.
  • Khi chế tạo đồ may mắn, bạn có thể tạo từ Cấp +1 lên đến +15 
  • Đồ may mắn không thể được nâng cấp bằng trang sức hoặc trong ép Chao.

 

Lựa chọn vật phẩm của Vé trao đổi quà may mắn 1

Riêng từng món đồ (Mũ, Găng tay, Giày, Quần, Áo)
2 món đồ - Tăng Max. Life +30
3 món đồ - Tăng Skill Damage +25 
4 món đồ - Tăng Defense +20 
5 món đồ - Double Chance + 10% Damage 

Full Set
Tăng Rate Critical Damage + 10% 
Tăng Rate Damage Excellent + 10% 
Tăng Critical Damage +10 
Tăng Excellent Damage +10

 

Lựa chọn vật phẩm của Vé trao đổi quà may mắn 2

Riêng từng món đồ (Mũ, Găng tay, Giày, Quần, Áo)
2 món đồ - Tăng Max. Life +50
3 món đồ - Tăng Defense +40 
4 món đồ - + Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 15%


Full Set
Tăng Critical Chance + 15% Damage
Tăng Excellent Damage Chance + 15%
Tăng Critical Damage +20
Tăng Excellent Damage +20
+ Tăng tỉ lệ bỏ qua phòng thủ đối phương + 5%

 

Lựa chọn vật phẩm của Vé trao đổi quà may mắn 3

Riêng từng món đồ (Mũ, Găng tay, Giày, Quần, Áo)
2 món đồ - Tăng Max. Life +70
3 món đồ - Tăng Defense +60
4 món đồ - Tăng Attack Skill +25


Full Set

Tăng Excellent Damage Chance + 17% 
Tăng Excellent Damage +25 
Tăng Critical Damage Chance + 17% 
Tăng Critical Damage +25
+ Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 15%
 

Nâng cấp vật phẩm Lucky

Sử dụng "Jewel of Elevation" để cộng Lucky cho vật phẩm. 
 

Jewel of Elevation Mu Online

Jewel of Elevation


LƯU Ý: Jewel of Elevation được mua tại Shop.

Tăng chỉ số

Cấp độ vật phẩm

Đặc điểm

+0 ~ +2

- Tăng Def

~ +3 +5

- Tăng Def
- Tăng tối đa AG
- Tăng tối đa HP
Bạn có thể tăng đến Ops +3 ngẫu nhiên

~ +6 +8

- Tăng Def
- Tăng tối đa AG
- Tăng tối đa HP
- Tăng hồi phục HP

Bạn có thể tăng đến Ops +4 ngẫu nhiên

+9 ~ +12

- Tăng Def
- Tăng tối đa AG
- Tăng tối đa HP
- Tăng hồi phục HP 
- Tăng phục hồi Mana 
- Tăng tỷ lệ Def (PVP) 
- Tăng giảm sát thương

Bạn có thể tăng đến Ops +7 ngẫu nhiên

+13 ~ +15

- Tăng Def
- Tăng tối đa AG
- Tăng tối đa HP 
- Tăng phục hồi Mana 
- Tăng tỷ lệ Def (PVP) 
- Tăng giảm sát thương
- Tăng tối đa SD
Bạn có thể tăng đến Ops +8 ngẫu nhiên


 

Sử dụng hệ thống vé đổi quà may mắn và tinh chỉnh vật phẩm may mắn

Để sử dụng các đặc điểm được mô tả, đến tìm gặp NPC David

 

NPC David Mu Online

David NPC

Location Elveland (20, 214)


Cách sử dụng Vé đổi quà may mắn để nhận vật phẩm đồ thần

Lucky Ticket to create the acient items Mu onlineLucky Ticket to create the acient items 2 Mu online Lucky Ticket to create the acient items 3 Mu online Lucky Ticket to create the acient items 4 Mu online

 


Tinh chỉnh vật phẩm may mắn 
Tùy chỉnh để chế tạo Jewel of Extension làm tăng độ bền cho đồ thân được trang bị.

 

Refine lucky items Mu onlineRefine lucky items 1 Mu onlineRefine lucky items 3 Mu onlineRefine lucky items 4 Mu online

Jewel of Extension Mu Online

Jewel of Extension

 

Xác suất tỷ kệ thành công của đồ thần

Độ bền 255 ⇒ 60%

Độ bền 254 ~ 0 ⇒ 10%

Vật phẩm biến mất nếu việc tinh chỉnh thất bại

 

Thông tin sức mạnh của các set đồ Lucky:

Tên set đồ Lucky Các bộ phận của set đồ Sức mạnh chi tiết
Moros's Scale

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online Giày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online Găng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online Mũ
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online Quần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online Áo giáp

Sử dụng cho: Dark Knight, Dark Lord, Rage Fighter
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +30
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Damage +25 Skill 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: Increase Defense +20 
 + Sử dụng cùng lúc 5 món: + Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 10%
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 10% 
+ Tăng tỉ lệ ra đòn hoàn hảo + 10% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +10 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +10
Dione's Silk

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online Giày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online Găng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online  Mũ
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online Quần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Fairy Elf
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +30
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Damage +25 Skill 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: Increase Defense +20 
 + Sử dụng cùng lúc 5 món: + Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 10%
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 10% 
+ Tăng tỉ lệ ra đòn hoàn hảo + 10% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +10 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +10
Hades's Sphinx

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online Giày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online Găng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online Mũ
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online Quần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online Áo giáp

Sử dụng cho: Dark Wizard, Magic Gladiator
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: ncrease Max. Life +30
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Damage +25 Skill 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: Increase Defense +20 
 + Sử dụng cùng lúc 5 món: + Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 10%
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 10% 
+ Tăng tỉ lệ ra đòn hoàn hảo + 10% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +10 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +10
Ophion's Violent Wind

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGiày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGăng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Summoner
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +30
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Damage +25 Skill 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: Increase Defense +20 
 + Sử dụng cùng lúc 5 món: + Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 10%
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 10% 
+ Tăng tỉ lệ ra đòn hoàn hảo + 10% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +10 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +10
Dria's Robust

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGiày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGăng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineQuần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Grow Lancer
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +30
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Damage +25 Skill 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: Increase Defense +20 
 + Sử dụng cùng lúc 5 món: + Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 10%
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 10% 
+ Tăng tỉ lệ ra đòn hoàn hảo + 10% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +10 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +10
Hegaton's Dragon

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGiày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGăng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineQuần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Dark Knight
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +50
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Defense +40 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: + Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 15%
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 15% 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm Rate + 15% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +20 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +20
+ Tăng tỉ lệ bỏ qua phòng thủ đối phương + 5%
Castol's Guardian

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGiày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGăng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineQuần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Muse Elf
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +50
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Defense +40 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: + Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 15%
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 15% 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm Rate + 15% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +20 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +20
+ Tăng tỉ lệ bỏ qua phòng thủ đối phương + 5%
Taros's Legendary

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGiày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGăng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineQuần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Dark Wizard
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +50
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Defense +40 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: + Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 15%
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 15% 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm Rate + 15% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +20 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +20
+ Tăng tỉ lệ bỏ qua phòng thủ đối phương + 5%
Amis's Storm Crow

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGiày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGăng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineQuần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Magic Gladiator
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +50
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Defense +40 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: + Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 15%
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 15% 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm Rate + 15% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +20 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +20
+ Tăng tỉ lệ bỏ qua phòng thủ đối phương + 5%
Meter's Adamantine

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGiày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGăng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineQuần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Dark Lord
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +50
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Defense +40 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: + Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 15%
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 15% 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm Rate + 15% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +20 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +20
+ Tăng tỉ lệ bỏ qua phòng thủ đối phương + 5%
Nemesis's Red Wing

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGiày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGăng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineQuần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Summoner
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +50
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Defense +40 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: + Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 15%
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 15% 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm Rate + 15% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +20 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +20
+ Tăng tỉ lệ bỏ qua phòng thủ đối phương + 5%
Trite's Storm Jahad

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGiày
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineQuần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Rage Fighter
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +50
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Defense +40 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: + Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 15%
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 15% 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm Rate + 15% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +20 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +20
+ Tăng tỉ lệ bỏ qua phòng thủ đối phương + 5%
Deruff's Gru Hill

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGiày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGăng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineQuần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Grow Lancer
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +50
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Defense +40 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: + Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 15%
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 15% 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm Rate + 15% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +20 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +20
+ Tăng tỉ lệ bỏ qua phòng thủ đối phương + 5%
Momus's Great Dragon

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGiày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGăng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineQuần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Dark Knight
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +70
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Defense +60 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: Skill Damage +25
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 17% 
+ Tăng tỉ lệ ra đòn hoàn hảo + 17% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +25 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +25
+ Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 15%
Thanatos's Dark Soul

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGiày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGăng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineQuần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Dark Wizard
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +70
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Defense +60 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: Skill Damage +25
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 17% 
+ Tăng tỉ lệ ra đòn hoàn hảo + 17% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +25 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +25
+ Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 15%
Hera's Red Spirit

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGiày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGăng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineQuần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Fairy Elf
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +70
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Defense +60 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: Skill Damage +25
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 17% 
+ Tăng tỉ lệ ra đòn hoàn hảo + 17% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +25 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +25
+ Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 15%
Eos's Thunder Hawk

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGiày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGăng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineQuần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Magic Gladiator
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +70
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Defense +60 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: Skill Damage +25
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 17% 
+ Tăng tỉ lệ ra đòn hoàn hảo + 17% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +25 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +25
+ Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 15%
Uranus's Dark Master

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGiày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGăng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineQuần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Dark Lord
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +70
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Defense +60 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: Skill Damage +25
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 17% 
+ Tăng tỉ lệ ra đòn hoàn hảo + 17% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +25 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +25
+ Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 15%
Nyx's Demonic

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGiày

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGăng tay
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineQuần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Summoner
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +70
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Defense +60 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: Skill Damage +25
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 17% 
+ Tăng tỉ lệ ra đòn hoàn hảo + 17% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +25 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +25
+ Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 15%
Piercing Titan's Groove

Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineGiày
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu Online
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineQuần
Hướng dẫn vật phẩm may mắn (lucky items) Mu OnlineÁo giáp

Sử dụng cho: Rage Fighter
Kích hoạt sức mạnh ẩn khi:
 + Sử dụng cùng lúc 2 món: Increase Max. Life +70
 + Sử dụng cùng lúc 3 món: Increase Defense +60 
 + Sử dụng cùng lúc 4 món: Skill Damage +25
Kích hoạt thêm sức mạnh set Lucky nếu sử dụng toàn bộ set đồ:
+ Tăng tỉ lệ ra đòn Critical Damage + 17% 
+ Tăng tỉ lệ ra đòn hoàn hảo + 17% 
+ Tăng lượng Damage Critical thêm +25 
+ Tăng lượng Damage hoàn hảo thêm +25
+ Tăng tỉ lệ nhân đôi sát thương + 15%


Xem tiếp: Hướng dẫn thẻ bài Chaos trong game Mu Online