f
 


Bảng tài nguyên nâng cấp Lò Rèn (Blacksmith) trong game Days of Empire

Bảng tài nguyên nâng cấp Lò Rèn (Blacksmith) trong game Days of Empire

Lò rèn là nơi tinh luyện trang bị, nâng cấp lò rèn có thể tăng tốc độ tinh luyện trang bị và giảm số lượng thép cần tiêu hao.

Cấp độ Tốc độ tinh luyện Hiệu quả Thép
1 +5% +1%
2 +10% +2%
3 +15% +3%
4 +20% +4%
5 +25% +5%
6 +30% +6%
7 +35% +7%
8 +40% +8%
9 +45% +9%
10 +50% +10%
11 +55% +11%
12 +60% +12%
13 +65% +13%
14 +70% +14%
15 +75% +15%
16 +80% +16%
17 +85% +17%
18 +90% +18%
19 +95% +19%
20 +100% +20%
21 +105% +21%
22 +110% +22%
23 +115% +23%
24 +120% +24%
25 +125% +25%
26 +130% +26%
27 +135% +27%
28 +140% +28%
29 +145% +29%
30 +150% +30%

Thông tin Lò Rèn (Blacksmith)

Lưu ý: 

  • Thời gian nâng cấp là tương đối, phụ thuộc vào buff xây nhà cá nhân, bảng dưới đây là số liệu gốc về thời gian nên thực tế các bạn sẽ tốn ít thời gian hơn.
  • Cấp độ của Lò Rèn (Blacksmith) tối đa là Lv30, không có cấp độ chiến tranh.
  • Nâng cấp lò rèn giúp giảm thời gian tinh luyện trang bị lãnh chúa, hãy cố gắng nâng lò rèn lv25 càng sớm càng tốt.

1. Bảng tóm tắt tài nguyên nâng cấp Lò Rèn (Blacksmith) từng giai đoạn trong game Days of Empire:

Giai Đoạn Lúa Gỗ Sắt Đá Quý Time
Lv1 - 19 9.2M 16.2M 1.6M 63k 336h
Lv20 - 22 12.2M 21.3M 2.1M 107k 264h
Lv23 - 26 40M 70M 7M 350k 600h
Lv27 - 30 124M 217M 21.7M 1M 1008h
Lv1 - 30 185.5M 324.5M 32.4M 1.6M 2232h

Bảng tóm tắt tài nguyên nâng cấp Lò Rèn (Blacksmith)


2. Bảng chi tiết tài nguyên nâng cấp Lò Rèn (Blacksmith) từ cấp độ 1 đến cấp độ 30 trong game Days of Empire:

Cấp Độ Lúa Gỗ Sắt Đá Quý Yêu cầu Time
Lv1 0 0 0 0 Lâu đài Lv10 0s
Lv2 1k 1.4k 0 0 Lâu đài Lv10 2p
Lv3 1.3k 1.9k 0 0 Lâu đài Lv10 4p
Lv4 1.7k 2.6k 0 0 Lâu đài Lv10 16p
Lv5 2.5k 4k 0 0 Lâu đài Lv10 39p
Lv6 3.9k 6.4k 0 0 Lâu đài Lv10 1h
Lv7 7k 12k 0 0 Lâu đài Lv10 2h
Lv8 13k 23k 0 0 Lâu đài Lv10 3h
Lv9 26k 45k 0 0 Lâu đài Lv10 5h
Lv10 50k 88k 0 0 Lâu đài Lv10 7h
Lv11 80k 140k 14k 0 Lâu đài Lv11 9h
Lv12 160k 280k 28k 0 Lâu đài Lv12 12h
Lv13 306k 536k 53.6k 0 Lâu đài Lv13 16h
Lv14 550k 963k 96.3k 0 Lâu đài Lv14 22h
Lv15 840k 1.5M 147k 0 Lâu đài Lv15 30h
Lv16 1.1M 1.9M 192.5k 9.6k Lâu đài Lv16 40h
Lv17 1.5M 2.7M 269.5k 13.4k Lâu đài Lv17 54h
Lv18 2M 3.5M 350k 17.5k Lâu đài Lv18 62h
Lv19 2.6M 4.6M 455k 22.7k Lâu đài Lv19 70h
Lv20 3.2M 5.6M 560k 28k Lâu đài Lv20 80h
Lv21 4M 7M 700k 35k Lâu đài Lv21 91h
Lv22 5M 8.8M 875k 43.7k Lâu đài Lv22 105h
Lv23 6M 10.5M 1M 52.5k Lâu đài Lv23 121h
Lv24 8M 14M 1.4M 70k Lâu đài Lv24 139h
Lv25 11M 19.3M 1.9M 96.2k Lâu đài Lv25 160h
Lv26 15M 26.3M 2.6M 131.2k Lâu đài Lv26 183h
Lv27 20M 35M 3.5M 175k Lâu đài Lv27 209h
Lv28 26M 45.5M 4.6M 227.5k Lâu đài Lv28 238h
Lv29 34M 59.5M 5.9M 297.5k Lâu đài Lv29 269h
Lv30 44M 77M 7.7M 385k Lâu đài Lv30 308h

Bảng tài nguyên nâng cấp Lò Rèn (Blacksmith) Lv1 - Lv30

 Xem tiếp: Bảng tài nguyên nâng cấp Doanh Trại (Barrack) trong game Days of Empire