f
 


Hướng dẫn áp tải kho báu (vận tiêu) trong game Days of Empire

1. Giới thiệu hoạt động Áp Tải Kho Báu (Vận Tiêu) - Days of Empire

Áp Tải Kho Báu (vận tiêu) - Days of Empire

- Mỗi ngày, người chơi có thể áp tải kho báu để giành phần thưởng, cũng có thể mời thành viên liên minh giúp đỡ áp tải để tăng thêm thưởng thuộc tính của mình. Mỗi ngày có 2 lượt áp tải, 3 lượt giúp đỡ, 4 lượt cướp tiêu.

- Xe áp tải có thể bị cướp, thất bại sẽ bị tổn thất 1 phần phần thưởng áp tải (mỗi lần bị cướp mất 30% phần thưởng).

- Có 5 loại tiêu tương ứng với phần thưởng từ thấp đến cao: trắng, xanh lá, xanh lam, tím cam. Chọn làm mới để thay đổi loại tiêu.

  • Tiêu trắng: thời gian áp tải 35 phút, phần thưởng thấp
  • Tiêu xanh lá: thời gian áp tải 30 phút, phần thưởng trung bình
  • Tiêu xanh lam: thời gian áp tải 25 phút, phần thưởng trung bình
  • Tiêu tím: thời gian áp tải 20 phút, phần thưởng cao
  • Tiêu cam: thời gian áp tải chỉ có 5 phút, phần thưởng cực cao

- Điều kiện tham gia: lãnh chúa phải là thành viên của liên minh.

- Để tham gia hoạt động: chọn Đại Hội --> Áp tải kho báu

Lưu ý: Nên tham gia áp tải vào lúc liên minh mình kích hoạt thưởng áp tải để nhận thêm 50% phần thưởng.

2. Nội dung hoạt động Áp Tải Kho Báu (Vận Tiêu) - Days of Empire

1. Người chơi hàng ngày có thể hoàn thành việc áp tải kho báu để giành lấy phần thưởng tương ứng.

2. Người chơi có thể lựa chọn đội ngũ áp tải khác nhau, đội ngũ cấp độ càng cao, sau khi hoàn thành áp tải giành được phần thưởng càng lớn.

3. Đội ngũ áp tải giữa đường có thể bị người chơi khác tấn công, nếu người chơi phòng thủ thất bại thì đối phương sẽ cướp đi một bộ phận phần thưởng áp tải, nếu phòng thủ thành công thì tiếp tục tiến lên phía trước.

4. Mỗi lần chiến đấu tổn thất quân đội nhiều nhất là 30% số lượng quân đội hiện tại, quân đội tổn thất sẽ trực tiếp trở về thành của người chơi.

5. Người chơi có thể giúp đỡ thành viên trong liên minh tiến hành áp tải, mỗi một đội ngũ nhiều nhất có một người chơi trợ giúp, người chơi phái binh đến giúp đỡ không tham gia trận đấu, căn cứ tỷ lệ nhất định chuyển hóa thành thưởng chiến đấu.

6. R4, R5 cùng với quan chức liên minh mỗi ngày có thể kích hoạt thưởng lợi ích 1 lần, sau khi kích hoạt người chơi áp tải sẽ nhận được thưởng lợi ích bổ sung.

7. Người chơi mỗi ngày có thể áp tải 2 lần, giúp đỡ áp tải 3 lần, đi cướp 4 lần, mỗi lần áp tải cho phép bị cướp 3 lần.

3. Phần thưởng Áp Tải Kho Báu (Vận Tiêu) - Days of Empire

Phần thưởng thông thường:

Phần thưởng

Trắng

(35 phút)

Xanh lá
(30 phút)
Xanh lam
(25 phút)
Tím
(20 phút)
Cam
(5 phút)
Giảm 1 giờ x1 x3 x6 x8 x10
1k kinh nghiệm lãnh chúa x12 x14 x18 x27 x35
10k gỗ x16 x23 x30 x37 x46
10k lương thực x16 x23 x30 x37 x46
1600 kim loại x16 x23 x30 x37 x46
Loa chiến tranh x4 x5 x7 x8 x12
Bom x4 x5 x7 x8 x12
Huy hiệu chiến tranh     x5 x10 x18

Khi có kích hoạt thưởng áp tải, phần thưởng sẽ tăng thêm 50% mỗi loại.

Lưu ý: vì thưởng áp tải tăng 50% phần thưởng chỉ có hiệu lực trong 1 giờ, nên để vận tiêu được 2 chuyến trong 1 giờ, bạn cần phải chuẩn bị sẵn skill Lập Tức Trở Về. Chuyến vận tiêu đầu tiên nên bấm làm mới để chọn được tiêu < 30 phút. Sau khi vận tiêu thành công chuyến đầu, kích hoạt skill Lập Tức Trở Về để tiếp tục vận tiêu chuyến 2 cho kịp trong 1 giờ.

 Xem tiếp: Hướng dẫn kho báu liên minh trong game Days of Empire