f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Bảng giá mua thể lực (Stamina) - Days of Empire

Bảng giá mua thể lực (Stamina) - Days of Empire

1. Bảng giá thể lực trong game Days of Empire:

Đợt Thể lực Giá
1 +50 60 vàng
2 +50 90 vàng
3 +50 120 vàng
4 +50 150 vàng
5 +50 180 vàng
6 +50 210 vàng
7 +50 240 vàng
8 +50 270 vàng
9 +50 300 vàng
10 +50 360 vàng
11 +50 420 vàng
12 +50 480 vàng
13 +50 540 vàng
14 +50 600 vàng
15 +50 660 vàng
16 +50 720 vàng
17 +50 780 vàng
18 +50 840 vàng
19 +50 900 vàng
20 +50 960 vàng
21 +50 1020 vàng
22 +50 1080 vàng
23 +50 1140 vàng
24 +50 1200 vàng
25 +50 1260 vàng
26 +50 1320 vàng
27 +50 1380 vàng
28 +50 1440 vàng

 

2. Phân tích bảng giá mua thể lực - Days of Empire:

Tổng thể lực Tiêu tốn Ghi chú
+350 thể lực 1050 vàng Mua 7 đợt thể lực (tối ưu nhất)
+500 thể lực 1980 vàng Mua 10 đợt thể lực
+600 thể lực 2880 vàng Mua 12 đợt thể lực
+1400 thể lực 18720 vàng Mua toàn bộ 28 đợt thể lực

Phân tích dưới đây dựa trên việc đánh quái cấp độ 35 (5500 exp / 1 con quái):

- Cứ 5 phút là hồi 1 thể lực ==> 1 ngày có tổng thể lực cơ bản là: 86400 giây / 300 giây = 288 thể lực.

- Sử dụng kỹ năng lãnh chúa hồi phục 30 thể lực / 4 giờ ==> 1 ngày có thêm (24 giờ / 4 giờ)*30 thể lực = 180 thể lực.

- Tiêu 1050 vàng mua 350 thể lực.

Tổng 1 ngày có 288 + 180 + 350 = 826 thể lực. Farm được 826 / 5 = 165 quái cấp độ 35 ==> tổng exp mang về = 907,500 exp.

 Xem tiếp: Bảng máu của rồng (Abra) trong game Days of Empire