f
 


Hướng dẫn sự kiện Lãnh Chúa Mạnh Nhất (Top Lord) game Days of Empire

1. Giới thiệu sự kiện Lãnh Chúa Mạnh Nhất - Days of Empire

Sự kiện Lãnh Chúa Mạnh Nhất - Days of Empire

- Trong sự kiện lãnh chúa mạnh nhất, các vị lãnh chúa cần chấp hành loại hình sự kiện ở mỗi ngày trong trò chơi để giành điểm. Khi điểm đạt đến số lượng nhất định, có thể nhận phần thưởng thông qua thư. Sự kiện bao gồm thu thập tài nguyên, tấn công quân địch, tăng quyền lực, phát triển lâu đài, huấn luyện binh lính. Hoàn thành các mục tiêu chỉ định sẽ nhận được phần thưởng phong phú.

- Sự kiện lãnh chúa mạnh nhất diễn ra liên tục trong thời gian 1 tuần, sau đó bạn có một tuần để chuẩn bị cho sự kiện tiếp theo. Ai sẽ là Lãnh Chúa mạnh nhất tiếp theo của chúng ta?

- Trong mỗi giai đoạn, người chơi có thể nhận điểm thông qua việc hoàn thành các điều kiện.

- Đạt đến một số điểm nhất định có thể nhận được phần thưởng tiến độ tương ứng.

- Người chơi có thể xem bảng xếp hạng giai đoạn của mình và tổng xếp hạng toàn bộ sự kiện (điểm trong bảng tổng xếp hạng là tổng điểm của các giai đoạn).

- Sau khi giai đoạn / sự kiện kết thúc, những người chơi trong top 100 của bảng xếp hạng giai đoạn và bảng tổng xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng xếp hạng của từng thứ hạng qua thư.

- Ở mỗi Vương quốc, sự kiện Lãnh Chúa mạnh nhất đầu tiên là lần thực hành đầu tiên cho sự kiện thật. Có những phần thưởng giai đoạn được trao mỗi ngày, nhưng không có sự kiện giết chóc và không có phần thưởng xếp hạng chung. Mỗi sự kiện Lãnh Chúa mạnh nhất trong tương lai sẽ kết thúc với một sự kiện giết chóc và phần thưởng lớn sẽ được trao cho những người chơi dẫn đầu trong bảng xếp hạng chung.

- Để tham gia sự kiện, vào Đại Hội --> chọn Lãnh Chúa Mạnh Nhất

Hướng dẫn sự kiện Lãnh Chúa Mạnh Nhất (Top Lord) game Days of Empire

2. Các giai đoạn của sự kiện Lãnh Chúa Mạnh Nhất - Days of Empire

Thứ tự giai đoạn sự kiện lãnh chúa mạnh nhất lần đầu tiên:

 • Thứ 2: mở rộng lâu đài (Develop Castle)
 • Thứ 3: thu thập nguồn lực (Collect Resources)
 • Thứ 4: giết quân địch (Kill Marauders)
 • Thứ 5: huấn luyện binh lính (Train Soldiers)
 • Thứ 6: tăng quyền lực (Power Up)
 • Thứ 7: mở rộng lâu đài (Develop Castle)
 • Chủ nhật: tăng quyền lực (Power Up)

Thứ tự giai đoạn sự kiện lãnh chúa mạnh nhất các lần sau:

 • Thứ 2: mở rộng lâu đài (Develop Castle)
 • Thứ 3: giết quân địch (Kill Marauders)
 • Thứ 4: tăng quyền lực (Power Up)
 • Thứ 5: huấn luyện binh lính (Train Soldiers)
 • Thứ 6, thứ 7, chủ nhật: giết chóc (Kill Event)

 

Giai đoạn: Mở rộng Lâu đài (Develop Castle)

Thời gian sự kiện: 00:10 - 23:59 theo giờ server (04:10 - 03:59 theo giờ Việt Nam)

Yêu cầu: 

 • Tăng 1 quyền lực xây dựng = 100 điểm sự kiện
 • Tăng 1 quyền lực kỹ thuật  = 100 điểm sự kiện

Phần thưởng giai đoạn mở rộng lâu đài:

 • Điểm đạt 3000 * cấp độ lâu đài nhận được triệu hồi quân đội x2 (vd lâu đài cấp 10 thì cần 30,000 điểm)
 • Điểm đạt 9000 * cấp độ lâu đài nhận được giảm 1 giờ x3 (vd lâu đài cấp 10 thì cần 90,000 điểm)
 • Điểm đạt 18000 * cấp độ lâu đài nhận được 450 vàng hoặc 350 vàng tùy cấp độ lâu đài (vd lâu đài cấp 10 thì cần 180,000 điểm)

Phần thưởng xếp hạng giai đoạn mở rộng lâu đài: lọt vào top 100 nhận được thêm phần thưởng xếp hạng giai đoạn mở rộng lâu đài

Mẹo: để đạt điểm cao giai đoạn lâu đài, hãy tiến hành xây dựng lâu đài trước khi sự kiện bắt đầu và tính toán sao cho đến khi sự kiện bắt đầu thì lâu đài hoàn tất sẽ nhận được rất nhiều điểm.

 

Giai đoạn:  Giết quân địch (Kill Marauders)

Thời gian sự kiện: 00:10 - 23:59 theo giờ server (04:10 - 03:59 theo giờ Việt Nam)

Yêu cầu:

 • Giết 1 quân địch cấp 1 = 100 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 2 = 200 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 3 = 300 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 4 = 400 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 5 = 500 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 6 = 600 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 7 = 700 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 8 = 800 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 9 = 900 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 10 = 1000 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 11 = 1100 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 12 = 1200 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 13 = 1300 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 14 = 1400 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 15 = 1500 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 16 = 1600 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 17 = 1700 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 18 = 1800 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 19 = 1900 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 20 = 2000 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 21 = 2100 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 22 = 2200 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 23 = 2300 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 24 = 2400 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 25 = 2500 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 26 = 2600 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 27 = 2700 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 28 = 2800 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 29 = 2900 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 30 = 3000 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 31 = 3100 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 32 = 3200 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 33 = 3300 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 34 = 3400 điểm
 • Giết 1 quân địch cấp 35 = 3500 điểm

Phần thưởng giai đoạn giết quân địch:

 • Điểm đạt 1000 * cấp độ lâu đài nhận được 2 tiếng điều trị quân đội x1 (vd lâu đài cấp 10 thì cần 10,000 điểm ~ giết 10 quái cấp 10)
 • Điểm đạt 2000 * cấp độ lâu đài nhận được 100 thể lực x1 (vd lâu đài cấp 10 thì cần 20,000 điểm ~ giết 20 quái cấp 10)
 • Điểm đạt 4000 * cấp độ lâu đài được 450 vàng hoặc 350 vàng tùy cấp độ lâu đài (vd lâu đài cấp 10 thì cần 40,000 điểm ~ giết 40 quái cấp 10)

Phần thưởng xếp hạng giai đoạn giết quân địch: lọt vào top 100 nhận được thêm phần thưởng xếp hạng giai đoạn giết quân địch

 

Giai đoạn:  Tăng quyền lực (Power Up)

Thời gian sự kiện: 00:10 - 23:59 theo giờ server (04:10 - 03:59 theo giờ Việt Nam)

Yêu cầu: 

 • Tăng 1 quyền lực = +1 điểm (tăng quyền lực bằng cách xây dựng và nâng cấp tòa nhà sẽ giúp bạn có thêm điểm sự kiện)
 • Giảm 1 quyền lực = -1 điểm (giảm quyền lực do mất binh lính, bẫy, phá hủy công trình sẽ giảm số điểm sự kiện)

Phần thưởng giai đoạn tăng quyền lực:

 • Điểm đạt 500 * cấp độ lâu đài nhận được bùa 12 tiếng thưởng phòng thủ 20% x1 (vd lâu đâì cấp 10 thì cần 5,000 điểm)
 • Điểm đạt 1000 * cấp độ lâu đài nhận được di chuyển ngẫu nhiên x1 (vd lâu đài cấp 10 thì cần 10,000 điểm)
 • Điểm đạt 2000 * cấp độ lâu đài nhận được 450 vàng hoặc 350 vàng tùy cấp độ lâu đài (vd lâu đài cấp 10 thì cần 20,000 điểm)

Phần thưởng xếp hạng giai đoạn tăng quyền lực: lọt vào top 100 nhận được thêm phần thưởng xếp hạng giai đoạn tăng quyền lực

Mẹo: để đạt điểm cao giai đoạn tăng quyền lực, trước khi sự kiện bắt đầu, hãy làm cho lính bạn bị thương tương ứng với sức chứa bệnh viện, khi sự kiện bắt đầu thì chữa lính thì điểm giai đoạn này sẽ cao.

 

Giai đoạn:  Huấn luyện binh lính (Train Soldiers)

Thời gian sự kiện: 00:10 - 23:59 theo giờ server (04:10 - 03:59 theo giờ Việt Nam)

Yêu cầu: 

 • Huấn luyện 1 binh lính cấp 1 = 10 điểm (1000 binh lính đạt 10,000 điểm)
 • Huấn luyện 1 binh lính cấp 2 = 20 điểm (1000 binh lính đạt 20,000 điểm)
 • Huấn luyện 1 binh lính cấp 3 = 40 điểm (1000 binh lính đạt 40,000 điểm)
 • Huấn luyện 1 binh lính cấp 4 = 75 điểm (1000 binh lính đạt 75,000 điểm)
 • Huấn luyện 1 binh lính cấp 5 = 130 điểm (1000 binh lính đạt 130,000 điểm)
 • Huấn luyện 1 binh lính cấp 6 = 215 điểm (1000 binh lính đạt 215,000 điểm)
 • Huấn luyện 1 binh lính cấp 7 = 330 điểm (1000 binh lính đạt 330,000 điểm)
 • Huấn luyện 1 binh lính cấp 8 = 490 điểm (1000 binh lính đạt 490,000 điểm)
 • Huấn luyện 1 binh lính cấp 9 = 700 điểm (1000 binh lính đạt 700,000 điểm)
 • Huấn luyện 1 binh lính cấp 10 = 970 điểm (1000 binh lính đạt 970,000 điểm)
 • Huấn luyện 1 binh lính cấp 11 = 1470 điểm (1000 binh lính đạt 1,470,000 điểm)

Phần thưởng giai đoạn huấn luyện binh lính:

 • Điểm đạt 6000 * cấp độ lâu đài nhận được bùa 12 tiếng thưởng tấn công 20% x1 (vd lâu đâì cấp 10 thì cần 60,000 điểm)
 • Điểm đạt 18000 * cấp độ lâu đài nhận được tốc độ hành quân nhanh hơn 50% x1 (vd lâu đài cấp 10 thì cần 180,000 điểm)
 • Điểm đạt 36000 * cấp độ lâu đài nhận được 450 vàng hoặc 350 vàng tùy cấp độ lâu đài (vd lâu đài cấp 10 thì cần 360,000 điểm)

Phần thưởng xếp hạng giai đoạn huấn luyện binh lính: lọt vào top 100 nhận được thêm phần thưởng xếp hạng giai đoạn tăng quyền lực

 

Giai đoạn: Sự kiện giết chóc (Kill Event)

Thời gian sự kiện: diễn ra trong 3 ngày (thứ 6, thứ 7, chủ nhật) 00:10 thứ 6 - 23:59 chủ nhật theo giờ server (04:10 - 03:59 theo giờ Việt Nam)

Yêu cầu: 

 • Giết 1 cấp độ binh lính 1 = 2 điểm (10,000 binh lính đạt 20,000 điểm)
 • Giết 1 cấp độ binh lính 2 = 4 điểm (10,000 binh lính đạt 40,000 điểm)
 • Giết 1 cấp độ binh lính 3 = 8 điểm (10,000 binh lính đạt 80,000 điểm)
 • Giết 1 cấp độ binh lính 4 = 15 điểm (10,000 binh lính đạt 150,000 điểm)
 • Giết 1 cấp độ binh lính 5 = 26 điểm (10,000 binh lính đạt 260,000 điểm)
 • Giết 1 cấp độ binh lính 6 = 43 điểm (10,000 binh lính đạt 430,000 điểm)
 • Giết 1 cấp độ binh lính 7 = 66 điểm (10,000 binh lính đạt 660,000 điểm)
 • Giết 1 cấp độ binh lính 8 = 98 điểm (10,000 binh lính đạt 980,000 điểm)
 • Giết 1 cấp độ binh lính 9 = 140 điểm (10,000 binh lính đạt 1,400,000 điểm)
 • Giết 1 cấp độ binh lính 10 = 194 điểm (10,000 binh lính đạt 1,940,000 điểm)
 • Giết 1 cấp độ binh lính 11 = 297 điểm (10,000 binh lính đạt 2,970,000 điểm)

Phần thưởng giai đoạn sự kiện giết chóc:

 • Điểm đạt 6000 * cấp độ lâu đài nhận được bùa tăng tốc 1 giờ x3 (vd lâu đài cấp 10 thì cần 60,000 điểm)
 • Điểm đạt 18000 * cấp độ lâu đài nhận được khiên bảo hộ 8 giờ x1 (vd lâu đài cấp 10 thì cần 180,000 điểm)
 • Điểm đạt 36000 * cấp độ lâu đài nhận được 850 vàng hoặc 650 vàng tùy cấp độ lâu đài (vd lâu đài cấp 10 thì cần 360,000 điểm)

Phần thưởng xếp hạng giai đoạn sự kiện giết chóc: lọt vào top 100 nhận được thêm phần thưởng xếp hạng giai đoạn giết chóc.

Lưu ý: Để bảo vệ người chơi mới, sẽ không có sự kiện Tiêu diệt trong Sự kiện Lãnh Chúa mạnh nhất đầu tiên. Bởi vì không có sự kiện tiêu diệt nên sẽ không có phần thưởng nào được trao cho xếp hạng chung.

 

Giai đoạn: Thu thập nguồn lực ( Collect Resources)

Thời gian sự kiện: 00:10 - 23:59 theo giờ server (04:10 - 03:59 theo giờ Việt Nam)

Yêu cầu:

 • Thu hoạch 1 gỗ = 1 điểm (500k gỗ = 500k điểm ~ 5 tiếng, tốc độ thu hoạch 100k / h)
 • Thu hoạch 1 lương thực = 1 điểm (500k lương thực = 500k điểm ~ 5 tiếng, tốc độ thu hoạch 100k / h)
 • Thu hoạch 1 kim loại = 6 điểm (80k kim loại = 480k điểm ~ 5 tiếng, tốc độ thu hoạch 16k / h)
 • Thu hoạch 1 vàng = 24,000 điểm (17.5 vàng = 420k điểm ~ 5 tiếng, tốc độ thu hoạch 3.5 / h)
 • Thu hoạc 1 đá quý = 24 điểm (20k đá quý = 480k điểm ~ 5 tiếng, tốc độ thu hoạch 4k / h)

Phần thưởng giai đoạn thu thập nguồn lực:

 • Điểm đạt 40,000 * cấp độ lâu đài nhận được tăng sản lượng nông trại x5 (vd lâu đài cấp 15 thì cần 600,000 điểm)
 • Điểm đạt 80,000 * cấp độ lâu đài nhận được bùa tăng tốc 1 giờ x3 (vd lâu đài cấp 15 thì cần 1,200,000 điểm)
 • Điểm đạt 160,000 * cấp độ lâu đài nhận được vàng tùy cấp độ lâu đài (vd lâu đài cấp 15 thì cần 2,400,000 điểm)

Phần thưởng xếp hạng giai đoạn thu thập nguồn lực: lọt vào top 100 nhận được thêm phần thưởng xếp hạng giai đoạn thu thập nguồn lực.

Lưu ý: giai đoạn này chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần vào sự kiện lãnh chúa mạnh nhất đầu tiên, các lần sự kiện sau sẽ thay bằng sự kiện giết chóc.

Mẹo: để đạt điểm cao giai đoạn thu thập nguồn lực, trước khi sự kiện bắt đầu 1 ngày, hãy cho các đạo quân đi thu thập vàng trước, tính toán đến khi bắt đầu sự kiện thì các đạo quân thu hoạch xong vàng, sau đó hãy thu hoạch các mỏ mà tốc độ thu hoạch của bạn là cao nhất.

 

3. Phần thưởng xếp hạng sự kiện Lãnh Chúa Mạnh Nhất - Days of Empire

Xếp hạng kết thúc từng giai đoạn (mỗi giai đoạn đều tổng kết và phát thưởng sau khi kết thúc ngày)

Lọt vào top 100 người chơi của từng giai đoạn được nhận:

Xếp hạng

giai đoạn

Phần thưởng xếp hạng giai đoạn
1 4000 vàng + Tăng sản lượng nông trại x30
Liên minh danh dự x20000 + Điểm liên minh x20000
2 2000 vàng + Tăng sản lượng nông trại x20
Liên minh danh dự x16000 + Điểm liên minh x16000
3 1000 vàng + Tăng sản lượng nông trại x10
Liên minh danh dự x12000 + Điểm liên minh x12000
4 500 vàng + Tăng sản lượng nông trại x9
Liên minh danh dự x8000 + Điểm liên minh x8000
5 300 vàng + Tăng sản lượng nông trại x8
Liên minh danh dự x7000 + Điểm liên minh x7000
6 200 vàng + Tăng sản lượng nông trại x7
Liên minh danh dự x6000 + Điểm liên minh x6000
7 180 vàng + Tăng sản lượng nông trại x7
Liên minh danh dự x5000 + Điểm liên minh x5000
8 160 vàng + Tăng sản lượng nông trại x7
Liên minh danh dự x4000 + Điểm liên minh x4000
9 140 vàng + Tăng sản lượng nông trại x7
Liên minh danh dự x3000 + Điểm liên minh x3000
10 130 vàng + Tăng sản lượng nông trại x6
Liên minh danh dự x2000 + Điểm liên minh x2000
11 - 19 120 vàng + Tăng sản lượng nông trại x5
Liên minh danh dự x1800 + Điểm liên minh x1800
20 - 39 80 vàng + Tăng sản lượng nông trại x4
Liên minh danh dự x1400 + Điểm liên minh x1400
40 - 59 50 vàng + Tăng sản lượng nông trại x3
Liên minh danh dự x1000 + Điểm liên minh x1000
60 - 79 30 vàng + Tăng sản lượng nông trại x2
Liên minh danh dự x600 + Điểm liên minh x600
80 - 99 10 vàng + Tăng sản lượng nông trại x1
Liên minh danh dự x200 + Điểm liên minh x200
100 10 vàng + Tăng sản lượng nông trại x1
Liên minh danh dự x100 + Điểm liên minh x100

 

Xếp hạng kết thúc tổng giai đoạn

Lọt vào top 100 nhận được thêm phần thưởng xếp hạng TỔNG GIAI ĐOẠN

Xếp hạng

Phần thưởng xếp hạng tổng giai đoạn
1 12000 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x450) + Bùa tăng tốc 1 giờ x100
Liên minh danh dự x200000 + Điểm liên minh x200000 + Hòm nguồn lực 4 x30
2 7200 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x225) + Bùa tăng tốc 1 giờ x80
Liên minh danh dự x160000 + Điểm liên minh x160000 + Hòm nguồn lực 4 x25
3 4800 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x150) + Bùa tăng tốc 1 giờ x60
Liên minh danh dự x120000 + Điểm liên minh x120000 + Hòm nguồn lực 4 x20
4 4000 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x125) + Bùa tăng tốc 1 giờ x40
Liên minh danh dự x80000 + Điểm liên minh x80000 + Hòm nguồn lực 4 x15
5 3000 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x100) + Bùa tăng tốc 1 giờ x40
Liên minh danh dự x70000 + Điểm liên minh x70000 + Hòm nguồn lực 4 x12
6 2000 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x75) + Bùa tăng tốc 1 giờ x30
Liên minh danh dự x60000 + Điểm liên minh x60000 + Hòm nguồn lực 4 x11
7 1800 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x50) + Bùa tăng tốc 1 giờ x30
Liên minh danh dự x50000 + Điểm liên minh x50000 + Hòm nguồn lực 4 x10
8 1600 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x50) + Bùa tăng tốc 1 giờ x30
Liên minh danh dự x40000 + Điểm liên minh x40000 + Hòm nguồn lực 4 x9
9 1400 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x50) + Bùa tăng tốc 1 giờ x30
Liên minh danh dự x30000 + Điểm liên minh x30000 + Hòm nguồn lực 4 x8
10 1300 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x50) + Bùa tăng tốc 1 giờ x26
Liên minh danh dự x20000 + Điểm liên minh x20000 + Hòm nguồn lực 4 x7
11 - 19 1200 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x25) + Bùa tăng tốc 1 giờ x24
Liên minh danh dự x18000 + Điểm liên minh x18000 + Hòm nguồn lực 3 x25
20 - 29 1000 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x12) + Bùa tăng tốc 1 giờ x20
Liên minh danh dự x16000 + Điểm liên minh x16000 + Hòm nguồn lực 3 x20
30 - 39 800 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x8) + Bùa tăng tốc 1 giờ x16
Liên minh danh dự x14000 + Điểm liên minh x14000 + Hòm nguồn lực 3 x16
40 - 49 600 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x5) + Bùa tăng tốc 1 giờ x12
Liên minh danh dự x12000 + Điểm liên minh x12000 + Hòm nguồn lực 3 x14
50 - 59 500 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x5) + Bùa tăng tốc 1 giờ x10
Liên minh danh dự x10000 + Điểm liên minh x10000 + Hòm nguồn lực 2 x30
60-69 400 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x5) + Bùa tăng tốc 1 giờ x8
Liên minh danh dự x8000 + Điểm liên minh x8000 + Hòm nguồn lực 2 x28
70-79 300 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x5) + Bùa tăng tốc 1 giờ x6
Liên minh danh dự x6000 + Điểm liên minh x6000 + Hòm nguồn lực 2 x25
80-89 200 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x5) + Bùa tăng tốc 1 giờ x4
Liên minh danh dự x4000 + Điểm liên minh x4000 + Hòm nguồn lực 2 x20
90 - 100 100 vàng + mảnh vàng tướng (hoặc rương đá tinh luyện x5) + Bùa tăng tốc 1 giờ x2
Liên minh danh dự x2000 + Điểm liên minh x2000 + Hòm nguồn lực 1 x40

 

Hỏi đáp về sự kiện Lãnh Chúa Mạnh Nhất trong game Days of Empire

Trong sự kiện lãnh chúa mạnh nhất, tại giai đoạn tăng quyền lực điểm giai đoạn sự kiện tại sao lại có thể bị giảm?

Điểm giai đoạn của sự kiện lãnh chúa mạnh nhất căn cứ vào sự thay đổi của toàn bộ quyền lực mà người chơi giành được trong ngày, khi người chơi hoàn thành huấn luyện binh lính, nâng cấp tòa nhà, nghiên cứu công nghệ, điều trị thương binh...thì quyền lực tăng lên, điểm cũng sẽ được tăng lên tương ứng; khi người chơi có binh lính bị chết, phá bỏ tòa nhà, sa thải binh lính...thì quyền lực bị giảm xuống dẫn đến tình trạng điểm sự kiện cũng sẽ bị giảm theo.

Vàng của sự kiện lãnh chúa mạnh nhất, điểm liên minh, phần thưởng liên minh danh dự trong thư, tại sao sau khi lĩnh xong lại không nhìn thấy nữa?

Phần thưởng xếp hạng giai đoạn và phần thưởng tổng xếp hạng sẽ gửi thông qua thư, phần thưởng liên minh danh dự sẽ trực tiếp cộng vào trong tổng điểm liên minh danh dự của cá nhân, phần thưởng điểm liên minh sẽ trực tiếp cộng vào trong tổng điểm của liên minh sở tại, phần thưởng vàng sẽ trực tiếp cộng vào số vàng ở góc trên bên phải, phần thưởng các đạo cụ khác sẽ để ở trong túi.

Tại sao ở Vương Quốc tôi không có sự kiện Lãnh Chúa Mạnh Nhất?

Đối với các Vương Quốc thành lập hơn 6 tháng, sự kiện Lãnh Chúa Mạnh Nhất sẽ được đổi thành sự kiện Quốc Vương Mạnh Nhất.

 



Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện Vương Quốc Mạnh Nhất (Top Kingdom) Days of Empire